Ne treba se stideti nikakvog posla, pa ni najodvratnijeg, treba se stideti samo besposlenog života.


ne-treba-se-stideti-nikakvog-posla-pa-najodvratnijeg-treba-se-stideti-samo-besposlenog-ivota
lav tolstojnetrebasestidetinikakvogposlapanajodvratnijegsamobesposlenogživotane trebatreba sese stidetistideti nikakvognikakvog poslapa nini najodvratnijegtreba sese stidetistideti samosamo besposlenogbesposlenog životane treba setreba se stidetise stideti nikakvogstideti nikakvog poslapa ni najodvratnijegtreba se stidetise stideti samostideti samo besposlenogsamo besposlenog životane treba se stidetitreba se stideti nikakvogse stideti nikakvog poslatreba se stideti samose stideti samo besposlenogstideti samo besposlenog životane treba se stideti nikakvogtreba se stideti nikakvog poslatreba se stideti samo besposlenogse stideti samo besposlenog života

Ne treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći.Ne radi ono šta ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba.Ako budeš dovoljno jak, nemoj se uopšte stideti izigravati slabića, to će naterati tvog neprijatelja da izgubi opreznost i napadne pre vremena.Ne radi ono što ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba.Ne treba voljeti ni onoga koga se bojiš, ni onoga ko se tebe boji.Ničega se u životu ne treba bojati, samo treba shvatiti. Što više razumemo, to se manje bojimo.