Ne treba se plašiti samoće. Ona je plemenita, ona je deo našeg života, baš kao i okupljanje. Ali nju ne može svako da izdrži! Ona nije za slabe, koji neprestano moraju da budu okruženi drugima da bi zaboravili koliko su slabi. I ne može svako iz svoje samoće, poput školjke, oblikovati biser i pokloniti ga drugima. Jer, poznato je: ne pravi svaka školjka biser. Najveći broj njih služi samo za jelo. - Činija Citata

Ne treba se plašiti samoće. Ona je plemenita, ona je deo našeg života, baš kao i okupljanje. Ali nju ne može svako da izdrži! Ona nije za slabe, koji neprestano moraju da budu okruženi drugima da bi zaboravili koliko su slabi. I ne može svako iz svoje samoće, poput školjke, oblikovati biser i pokloniti ga drugima. Jer, poznato je: ne pravi svaka školjka biser. Najveći broj njih služi samo za jelo.


ne-treba-se-plaiti-samoe-ona-plemenita-ona-deo-naeg-ivota-ba-kao-i-okupljanje-ali-nju-ne-moe-svako-da-izdri-ona-nije-za-slabe-koji-neprestano-moraju
momo kapornetrebaseplaitisamoćeonaplemenitaonadeonaegživotabakaookupljanjealinjunemožesvakodaizdržinijezaslabekojineprestanomorajubuduokruženidrugimabizaboravilikolikosuslabiizsvojesamoćepoputkoljkeoblikovatibiserpoklonitigadrugimajerpoznatopravisvakakoljkabisernajvećibrojnjihslužisamojelone trebatreba sese plašitiplašiti samoćeona jeje plemenitaona jeje deodeo našegnašeg životabaš kaokao ii okupljanjeali njunju nene možemože svakosvako dada izdržiona nijenije zaza slabekoji neprestanoneprestano morajumoraju dada budubudu okruženiokruženi drugimadrugima dada bibi zaboravilizaboravili kolikokoliko susu slabii nene možemože svakosvako iziz svojesvoje samoćepoput školjkeoblikovati biserbiser ii poklonitipokloniti gaga drugimapoznato jene pravipravi svakasvaka školjkaškoljka bisernajveći brojbroj njihnjih služisluži samosamo zaza jelone treba setreba se plašitise plašiti samoćeona je plemenitaona je deoje deo našegdeo našeg životabaš kao ikao i okupljanjeali nju nenju ne možene može svakomože svako dasvako da izdržiona nije zanije za slabekoji neprestano morajuneprestano moraju damoraju da bududa budu okruženibudu okruženi drugimaokruženi drugima dadrugima da bida bi zaboravilibi zaboravili kolikozaboravili koliko sukoliko su slabii ne možene može svakomože svako izsvako iz svojeiz svoje samoćeoblikovati biser ibiser i poklonitii pokloniti gapokloniti ga drugimane pravi svakapravi svaka školjkasvaka školjka bisernajveći broj njihbroj njih služinjih služi samosluži samo zasamo za jelo

Kada viđamo uvek ista lica, na kraju ona postaju deo našeg života. A kada postanu deo našeg života, onda žele i da nam ga izmene. I ako ne bude po njihovom ...Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.Ljudi su kao školjke – moraš ih otvoriti na hiljade da bi pronašao biser.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Duh je savršenog čovjeka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvaritiDuh je savršenog čoveka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvariti.