Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas. - Činija Citata

Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas.


ne-smetaju-nama-drugi-smetamo-samima-sebi-mi-mislimo-da-zlo-napolju-da-krui-oko-nas-ali-ako-mi-ne-bismo-imali-zlo-u-sebi-ono-se-ne-bi-moglo-zakaiti
otac tadejnesmetajunamadrugismetamosamimasebimimislimodazlonapoljukružiokonasaliakominebismoimalisebionosebimoglozakačitizanasne smetajusmetaju namanama drugismetamo samimasamima sebimi mislimomislimo dada jeje zlozlo napoljuda kružikruži okooko nasali akoako mimi nene bismobismo imaliimali zlozlo uu sebiono sese nene bibi moglomoglo zakačitizakačiti zaza nasne smetaju namasmetaju nama drugismetamo samima sebimi mislimo damislimo da jeda je zloje zlo napoljuda kruži okokruži oko nasali ako miako mi nemi ne bismone bismo imalibismo imali zloimali zlo uzlo u sebiono se nese ne bine bi moglobi moglo zakačitimoglo zakačiti zazakačiti za nas

Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti.Ako nekog mrzimo, onda u njegovom liku mrzimo nešto što je usađeno u nama samima. Ono što nije u nama samima, to nas ne uzbuđuje.Izgleda da je patriotizam najperspektivnija privredna grana kod nas, ali monopolska i rezervisana isključivo za malu grupu. Mi nemamo nameru da se sa njima takmičimo u patriotizmu, jer za nas patriotizam nije puna usta domovine i puni džepovi stranih valuta, nego je za nas patriotizam ono od čega živimo, stanje i položaj nacije.Najviši cilj ljudskog bića je da shvati potpunu ljubav. Ljubav nije u drugome, već u svakom od nas i mi je sami u sebi budimo. Međutim, da bismo je probudili, potreban nam je drugi. Univerzum jedino ima smisao ukoliko imamo nekoga s kim ćemo deliti svoja osećanja.Nema te sposobnosti ni te dobre osobine koju mi ne bismo želeli da pripišemo sebi; samo što tu želju ućutkava u nama kontrola razuma, ali ograničeni i jednostavni ljudi ne umeju da je sakriju, nego govore o njoj otvoreno i javno se brukaju i čine smešnim.Čim osetiš da se zlo javlja požuri da ga zaustaviš silnim naprezanjem volje. Siđi umom u srce i ne dopusti da zlo uđe u njega. Pazi da se ono ne razdraži i ne zanese.