Ne mogu da se povežem sa lenjim ljudima. Ne pričamo isti jezik. Ne razumem ih, niti želim da ih razumem.


ne-mogu-da-se-poveem-lenjim-ljudima-ne-priamo-isti-jezik-ne-razumem-ih-niti-elim-da-ih-razumem
kobi brajantnemogudasepovežemlenjimljudimapričamoistijezikrazumemihnitiželimihrazumemne mogumogu dada sese povežempovežem sasa lenjimlenjim ljudimane pričamopričamo istiisti jezikne razumemrazumem ihniti želimželim dada ihih razumemne mogu damogu da seda se povežemse povežem sapovežem sa lenjimsa lenjim ljudimane pričamo istipričamo isti jezikne razumem ihniti želim daželim da ihda ih razumemne mogu da semogu da se povežemda se povežem sase povežem sa lenjimpovežem sa lenjim ljudimane pričamo isti jezikniti želim da ihželim da ih razumemne mogu da se povežemmogu da se povežem sada se povežem sa lenjimse povežem sa lenjim ljudimaniti želim da ih razumem

Sve ja razumem. I da piju, i da puše i da se drogiraju! Al da sami sebi lajkuju status, e to ja ne mogu da razumem! xDNe smetaju mi oni delovi Biblije koje ne razumem, već oni koje razumem.Sve mogu da razumem… I da neko pije, pusi, psuje.. Ali da sam sebi lajkuje status… Nikako -.-Treba da nas bude sramota kada pričamo kao da nešto znamo o čemu pričamo kada pričamo ljubavi. Kako da razumem ovo: Ubiti se zbog jedne žene? A gde su sve one ostale?Ne razumem ljude koji vole raditi i pričati o tome kao da je to neka vrsta proklete dužnosti.