Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo. - Činija Citata

Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo.


ne-moete-biti-prava-drava-ako-nemate-svoje-pivo-i-svoju-aviokompaniju-moe-vam-pomoi-ako-imate-svoju-fudbalsku-ekipu-ili-nuklearno-oru-ali-u-najmanju
frenk zapanemožetebitipravadržavaakonematesvojepivosvojuaviokompanijumoževampomoćiimatefudbalskuekipuilinuklearnooružjealinajmanjurukumorateimatipivone možetemožete bitibiti pravaprava državadržava akoako nematenemate svojesvoje pivopivo ii svojumože vamvam pomoćipomoći akoako imateimate svojusvoju fudbalskufudbalsku ekipuekipu iliili nuklearnoali uu najmanjunajmanju rukuruku moratemorate imatiimati svojesvoje pivone možete bitimožete biti pravabiti prava državaprava država akodržava ako nemateako nemate svojenemate svoje pivosvoje pivo ipivo i svojumože vam pomoćivam pomoći akopomoći ako imateako imate svojuimate svoju fudbalskusvoju fudbalsku ekipufudbalsku ekipu iliekipu ili nuklearnoili nuklearno oružjeali u najmanjuu najmanju rukunajmanju ruku morateruku morate imatimorate imati svojeimati svoje pivo

Glavni temelj svih država, novih, starih ili postojećih, su dobri zakoni i dobro oružje. Ne možete imati dobre zakone bez dobrog oružja, a gdje postoji dobro oružje, dobri zakoni će doći sami od sebe.Pitanje je uvek kako možete, kao neko ko nije samo privatna osoba, pomoći narodu. Nije stvar u tome da patite zajedno sa narodom i da patnjama miliona dodate još jednu, svoju patnju. Onima koji pate neće biti bolje ako i vi patite sa njima, nego ako im nešto pomognete.Opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno veruju u svoju pamet i pronicljivost i u tačnost svakog svog suda i zaključka.Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet.Narod daje svoju naklonost, ali nikada svoje povjerenje.Kako štetni i po društvo i pojedinca opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno veruju u svoju pamet i pronicljivost i u tačnost svakog svog suda i zaključka.