Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo.


ne-lutajmo-mislima-i-ne-gledajmo-drugi-rade-nego-gledajmo-mi-radimo-od-nas-proizilazi-da-li-teimo-ili-osuujemo-da-li-pratamo-ili-volimo
otac tadejnelutajmomislimanegledajmotadrugiradenegomiradimoodnasproizilazidaliteimoiliosuđujemopratamovolimone lutajmolutajmo mislimamislima ii nene gledajmogledajmo štašta drugidrugi radenego gledajmogledajmo štašta mimi radimošta odod nasnas proizilazida lili tešimotešimo iliili osuđujemoda lili praštamopraštamo iliili volimone lutajmo mislimalutajmo mislima imislima i nei ne gledajmone gledajmo štagledajmo šta drugišta drugi radenego gledajmo štagledajmo šta mišta mi radimošta od nasod nas proizilazida li tešimoli tešimo ilitešimo ili osuđujemoda li praštamoli praštamo ilipraštamo ili volimo

Ono u šta verujete ima veću moć nego ono o čemu sanjate, šta priželjkujete ili čemu se nadate.Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni.Gospod gleda da li mi od srca tražimo da nam On pomogne. Čujemo mnoge reči lepog primera života i kako treba uputiti bližnje da to rade. Ali, da li ćemo moći to da ostvarimo?Šta je na televiziji večeras ? Ništa. Svejedno, gledajmo je. Jer to je ipak bolje od gledanja jedno u drugo, bolje od razmišljanja o tome. Televizija drži više loših parova zajedno nego što to čine deca ili crkva.Ko bi znao šta je u mislima žensku stvorenju, to je zatvorena i nepristupna pećina, godinama s njom hljeb i postelju dijeliš pa ne znaš ko je ni kakva je, obilaziš oko njenog tijela, držiš ga u rukama, a u njoj ne znaš šta je, ne vidiš šta misli. Pa čovjeku dođe žao, učini mu se da je sam na svijetu.Jednom sam ja, Čuang Ce, sanjao da sam leptir. Lepršajući naokolo, srećan i veseo, radio sam šta mi se prohte. Ne bejah svestan da sam Čuang Ce. Odjednom, probudih se, i gle, ponovo bejah Čuang Ce. Sada ne znam jesam li čovek koji je sanjao da je leptir, ili leptir koji sanja da je čovek? Između čoveka i leptira mora postojati razlika! To je ono što se naziva preobražaj stvari.