Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo.


ne-lutajmo-mislima-i-ne-gledajmo-drugi-rade-nego-gledajmo-mi-radimo-od-nas-proizilazi-da-li-teimo-ili-osuujemo-da-li-pratamo-ili-volimo
otac tadejnelutajmomislimanegledajmotadrugiradenegomiradimoodnasproizilazidaliteimoiliosuđujemopratamovolimone lutajmolutajmo mislimamislima ii nene gledajmogledajmo štašta drugidrugi radenego gledajmogledajmo štašta mimi radimošta odod nasnas proizilazida lili tešimotešimo iliili osuđujemoda lili praštamopraštamo iliili volimone lutajmo mislimalutajmo mislima imislima i nei ne gledajmone gledajmo štagledajmo šta drugišta drugi radenego gledajmo štagledajmo šta mišta mi radimošta od nasod nas proizilazida li tešimoli tešimo ilitešimo ili osuđujemoda li praštamoli praštamo ilipraštamo ili volimo

Ono u šta verujete ima veću moć nego ono o čemu sanjate, šta priželjkujete ili čemu se nadate.Ko bi znao šta je u mislima žensku stvorenju, to je zatvorena i nepristupna pećina, godinama s njom hljeb i postelju dijeliš pa ne znaš ko je ni kakva je, obilaziš oko njenog tijela, držiš ga u rukama, a u njoj ne znaš šta je, ne vidiš šta misli. Pa čovjeku dođe žao, učini mu se da je sam na svijetu.Šta je na televiziji večeras ? Ništa. Svejedno, gledajmo je. Jer to je ipak bolje od gledanja jedno u drugo, bolje od razmišljanja o tome. Televizija drži više loših parova zajedno nego što to čine deca ili crkva.Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni.Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Moć u čovjekovom biću je ekspanzivna i ne da se ograničiti ni kroz šta drugo nego kroz moć iste ili u najmanju ruku slične veličine.