Ne kradi mi sebe od mene, budalo glupa. Postaćeš međuvreme i ostaćeš zauvek sa mnom bez mene.


ne-kradi-mi-sebe-od-mene-budalo-glupa-postae-meuvreme-i-ostae-zauvek-mnom-bez-mene
nekradimisebeodmenebudaloglupapostaćemeđuvremeostaćezauvekmnombezmenene kradikradi mimi sebesebe odod menebudalo glupapostaćeš međuvrememeđuvreme ii ostaćešostaćeš zauvekzauvek sasa mnommnom bezbez menene kradi mikradi mi sebemi sebe odsebe od menepostaćeš međuvreme imeđuvreme i ostaćeši ostaćeš zauvekostaćeš zauvek sazauvek sa mnomsa mnom bezmnom bez menene kradi mi sebekradi mi sebe odmi sebe od menepostaćeš međuvreme i ostaćešmeđuvreme i ostaćeš zauveki ostaćeš zauvek saostaćeš zauvek sa mnomzauvek sa mnom bezsa mnom bez menene kradi mi sebe odkradi mi sebe od menepostaćeš međuvreme i ostaćeš zauvekmeđuvreme i ostaćeš zauvek sai ostaćeš zauvek sa mnomostaćeš zauvek sa mnom bezzauvek sa mnom bez mene

Ne kradi mi sebe od mene, budalo glupa.Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.Jebem ti zaljubljenost. I nedostajanje. I sve filmske trake u glavi. I sve lepe pesme od kojih mi se plače. I ovu sjebanu mene, ranjivu mene, emotivnu mene, ...Volim ovog čoveka koji je preda mnom, jer ga ne posedujem kao ni on mene.Ali ipak uz mene se može, mada je neobično. Sa mnom je opasno ići, ja se nikad ne umaram.Najveca ljubav,kad sebe voli mene i kad mene voli sebe ;-) :-D