Ne činite nikada usluge zato da bi vam drugi bili zahvalni. Oni će opaziti vašu težnju za tuđom zahvalnošću i priznanjem, i tako će osetiti kao da su vam nešto dužni, pa čak i da su upotrebljeni.


ne-inite-nikada-usluge-zato-da-bi-vam-drugi-bili-zahvalni-oni-e-opaziti-vau-tenju-za-om-zahvalnou-i-priznanjem-i-tako-e-osetiti-kao-da-su-vam-neto-pa
antonio de melonečinitenikadauslugezatodabivamdrugibilizahvalnionićeopazitivautežnjuzatuđomzahvalnoćupriznanjemtakoosetitikaosunetodužnipačakupotrebljenine činitečinite nikadanikada uslugeusluge zatozato dada bibi vamvam drugidrugi bilibili zahvalnioni ćeće opazitiopaziti vašuvašu težnjutežnju zaza tuđomtuđom zahvalnošćuzahvalnošću ii priznanjemi takotako ćeće osetitiosetiti kaokao dada susu vamvam neštonešto dužnipa čakčak ii dada susu upotrebljenine činite nikadačinite nikada uslugenikada usluge zatousluge zato dazato da bida bi vambi vam drugivam drugi bilidrugi bili zahvalnioni će opazitiće opaziti vašuopaziti vašu težnjuvašu težnju zatežnju za tuđomza tuđom zahvalnošćutuđom zahvalnošću izahvalnošću i priznanjemi tako ćetako će osetitiće osetiti kaoosetiti kao dakao da suda su vamsu vam neštovam nešto dužnipa čak ičak i dai da suda su upotrebljeni

Važno je dopustiti nekim stvarima da odu, da nestanu. Pustiti ih i riješiti ih se. Ne očekujte da vam se vrate, da vam priznaju napore, otkriju da ste genijalac i shvate vašu ljubav. Zatvarajte krugove. Ne zbog ponosa ili oholosti, već zato što se to više ne uklapa u vaš život.Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.Stvari koje te nikad pre nisu zanimale postaju fascinantne jer znaš da su toliko važne toj osobi koja vam je posebna. Misliš o toj osobi u svakoj prilici i u svemu što radiš. Prisećaš ih se uz proste stvari kao što su bledo plavo nebo, nežan vetar pa čak i olujni oblak na horizontu.Vaše čuveno poštenje. Uvek ste bili puni tih sranja o poštenju.E pa iskenjam se ja na to vaše poštenje, i na celu tu vašu poštenu generaciju. Pizda vam ...Taj čovek (Nikola Pašić) je, javno priznajem, mnogo učinio za vašu zemlju. Sigurno je jedan od onih vaših državnika koji su najviše učinili. Međutim, on je to učinio zato što su mu se lični interesi poklapali sa interesima zemlje. Da su mu interesi bili suprotni, on bi svoju veliku inteligenciju — u velikom delu satkanu od lukavstva i spontane intuicije — koristio protiv vas.Taj čovek (Nikola Pašić) je, javno priznajem, mnogo učinio za vašu zemlju. Sigurno je jedan od onih vaših državnika koji su najviše učinili. Međutim, on je to učinio zato što su mu se lični interesi poklapali sa interesima zemlje. Da su mu interesi bili suprotni, on bi svoju veliku inteligenciju – u velikom delu satkanu od lukavstva i spontane intuicije – koristio protiv vas.