Ne činite nikada usluge zato da bi vam drugi bili zahvalni. Oni će opaziti vašu težnju za tuđom zahvalnošću i priznanjem, i tako će osetiti kao da su vam nešto dužni, pa čak i da su upotrebljeni.


ne-inite-nikada-usluge-zato-da-bi-vam-drugi-bili-zahvalni-oni-e-opaziti-vau-tenju-za-om-zahvalnou-i-priznanjem-i-tako-e-osetiti-kao-da-su-vam-neto-pa
antonio de melonečinitenikadauslugezatodabivamdrugibilizahvalnionićeopazitivautežnjuzatuđomzahvalnoćupriznanjemtakoosetitikaosunetodužnipačakupotrebljenine činitečinite nikadanikada uslugeusluge zatozato dada bibi vamvam drugidrugi bilibili zahvalnioni ćeće opazitiopaziti vašuvašu težnjutežnju zaza tuđomtuđom zahvalnošćuzahvalnošću ii priznanjemi takotako ćeće osetitiosetiti kaokao dada susu vamvam neštonešto dužnipa čakčak ii dada susu upotrebljenine činite nikadačinite nikada uslugenikada usluge zatousluge zato dazato da bida bi vambi vam drugivam drugi bilidrugi bili zahvalnioni će opazitiće opaziti vašuopaziti vašu težnjuvašu težnju zatežnju za tuđomza tuđom zahvalnošćutuđom zahvalnošću izahvalnošću i priznanjemi tako ćetako će osetitiće osetiti kaoosetiti kao dakao da suda su vamsu vam neštovam nešto dužnipa čak ičak i dai da suda su upotrebljeni

Važno je dopustiti nekim stvarima da odu, da nestanu. Pustiti ih i riješiti ih se. Ne očekujte da vam se vrate, da vam priznaju napore, otkriju da ste genijalac i shvate vašu ljubav. Zatvarajte krugove. Ne zbog ponosa ili oholosti, već zato što se to više ne uklapa u vaš život.Vaše čuveno poštenje. Uvek ste bili puni tih sranja o poštenju.E pa iskenjam se ja na to vaše poštenje, i na celu tu vašu poštenu generaciju. Pizda vam ...Svaki čovjek dobro zna da na svijetu živi samo jednom, da je on nešto jedinstveno, i da ni u najrjeđem slučaju ne može od tako divne šarolike raznovrsnosti po drugi put nastati nešto tako jedinstveno kao što je on.Talenat daje Bog. Budite skromni. Slavu vam daju ljudi. Budite zahvalni. Obmanu dajete sami sebi. Budite pažljivi.Nema vam srce nikada ne bude tvrdo, neka vas strpljenje nikada ne izda, i neka vaš dodir nikada nikog ne povredi.Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.