Ne dozvolite da vam se ono što ne možete da uradite meša u ono što možete da uradite.


ne-dozvolite-da-vam-se-ono-to-ne-moete-da-uradite-mea-u-ono-to-moete-da-uradite
džon vudennedozvolitedavamseonotonemožeteuraditemeauraditene dozvolitedozvolite dada vamvam sese onoono štošto nene možetemožete dada uraditeuradite mešameša uu onoono štošto možetemožete dada uraditene dozvolite dadozvolite da vamda vam sevam se onose ono štoono što nešto ne možetene možete damožete da uraditeda uradite mešauradite meša umeša u onou ono štoono što možetešto možete damožete da uraditene dozvolite da vamdozvolite da vam seda vam se onovam se ono štose ono što neono što ne možetešto ne možete dane možete da uraditemožete da uradite mešada uradite meša uuradite meša u onomeša u ono štou ono što možeteono što možete dašto možete da uraditene dozvolite da vam sedozvolite da vam se onoda vam se ono štovam se ono što nese ono što ne možeteono što ne možete dašto ne možete da uraditene možete da uradite mešamožete da uradite meša uda uradite meša u onouradite meša u ono štomeša u ono što možeteu ono što možete daono što možete da uradite

Ne možete graditi reputaciju na onome što planirate da uradite.Šta biste sve bili u stanju da uradite, kada biste uradili sve što možete?Uradite jednu stvar za koju mislite da ne možete da uradite. Možda nećete uspeti. Pokušajte ponovo. Više se potrudite drugi put. Samo ljudi koji se nisu mučili, nisu postigli uspeh. Ovo je tvoj trenutak. Iskoristi ga.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je video.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je vidio.Ako želite da budete bolji od drugih ljudi, ne smete raditi ono što oni rade i ne možete živeti onako kako oni žive.