Ne bih želeo da pričam kako je bilo u zatvoru osim da kažem da mi je drago da sam izašao, da ne planiram ikada više tamo da se vratim i da ću redovno plaćati svoje poreze.


ne-bih-eleo-da-priam-kako-bilo-u-zatvoru-osim-da-kaem-da-mi-drago-da-sam-izaao-da-ne-planiram-ikada-vie-tamo-da-se-vratim-i-da-u-redovno-plaati
ričard prajornebihželeodapričamkakobilozatvoruosimkažemmidragosamizaaoneplaniramikadavietamosevratimćuredovnoplaćatisvojeporezene bihbih želeoželeo dada pričampričam kakokako jeje bilobilo uu zatvoruzatvoru osimosim dada kažemkažem dada mimi jeje dragodrago dada samsam izašaoda nene planiramplaniram ikadaikada viševiše tamotamo dada sese vratimvratim ii dada ćuću redovnoredovno plaćatiplaćati svojesvoje porezene bih želeobih želeo daželeo da pričamda pričam kakopričam kako jekako je biloje bilo ubilo u zatvoruu zatvoru osimzatvoru osim daosim da kažemda kažem dakažem da mida mi jemi je dragoje drago dadrago da samda sam izašaoda ne planiramne planiram ikadaplaniram ikada višeikada više tamoviše tamo datamo da seda se vratimse vratim ivratim i dai da ćuda ću redovnoću redovno plaćatiredovno plaćati svojeplaćati svoje poreze

Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Ako ikada budemo spavali zajedno, to će biti onako kako sam zamislio. I kako Bog zapoveda. I niko neće spavati za vreme tog spavanja.Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno.