Naučnici danas misle duboko umesto jasno. Čovek mora biti zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud.


naunici-danas-misle-duboko-umesto-jasno-ovek-mora-biti-zdrav-da-misli-jasno-ali-se-moe-misliti-duboko-i-biti-prilino-lud
zoran ĐinđićnaučnicidanasmisledubokoumestojasnoČovekmorabitizdravdamislijasnoalisemožemislitipriličnoludnaučnici danasdanas mislemisle dubokoduboko umestoumesto jasnoČovek moramora bitibiti zdravzdrav dada mislimisli jasnoali sese možemože mislitimisliti dubokoduboko ii bitibiti priličnoprilično ludnaučnici danas misledanas misle dubokomisle duboko umestoduboko umesto jasnoČovek mora bitimora biti zdravbiti zdrav dazdrav da mislida misli jasnoali se možese može mislitimože misliti dubokomisliti duboko iduboko i bitii biti priličnobiti prilično ludnaučnici danas misle dubokodanas misle duboko umestomisle duboko umesto jasnoČovek mora biti zdravmora biti zdrav dabiti zdrav da mislizdrav da misli jasnoali se može mislitise može misliti dubokomože misliti duboko imisliti duboko i bitiduboko i biti priličnoi biti prilično ludnaučnici danas misle duboko umestodanas misle duboko umesto jasnoČovek mora biti zdrav damora biti zdrav da mislibiti zdrav da misli jasnoali se može misliti dubokose može misliti duboko imože misliti duboko i bitimisliti duboko i biti priličnoduboko i biti prilično lud

Pretpostvljam da sam pošteno plakao, naročito kada nema drugog načina da obuzdam svoja osećanja. Znam da muškarci ne treba da plaču, ali ja mislim da je to pogrešno. Plakanje je za mene bio način da izbacim iz sebe stvari koje su duboko, duboko zakopane. Kada pevam onda često plačem. Plakanje je osećanje, a imati osećanja znači biti čovek. O da, ja plačem.Čovek nije stvoren za poraz. Čovek može biti uništen, ali ne i poražen.Biti duboko voljen od nekog vam daje snagu, a voleti nekoga duboko vam daje hrabrost.Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan.Znam da svi misle da sam lud, ali znate šta je najgore? Najgore je to što ja i jesam lud.Mi možemo, na primer, biti prilično uvereni da će biti sveta bez rata ili da neće nikako biti sveta. U najmanju ruku sveta koji je naseljen bilo kakvim stvorenjima osim bakterija i buba sa pokojim ostatkom ostalih.