Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu.


nauila-sam-da-verujem-u-boga-i-da-u-njemu-vidim-svoju-snagu-odavno-sam-odluila-da-u-biti-slobodna-osoba-i-da-se-neu-bojati-oduvek-sam-oseala-da-moje
roza parksnaučilasamdaverujemboganjemuvidimsvojusnaguodavnoodlučilaćubitislobodnaosobasenećubojatioduvekosećalamojepravobranimakomogunaučila samsam dada verujemverujem uu bogaboga ii dada uu njemunjemu vidimvidim svojusvoju snaguodavno samsam odlučilaodlučila dada ćuću bitibiti slobodnaslobodna osobaosoba ii dada sese nećuneću bojatioduvek samsam osećalaosećala dada jeje mojemoje pravopravo dada sese branimbranim akoako mogunaučila sam dasam da verujemda verujem uverujem u bogau boga iboga i dai da uda u njemuu njemu vidimnjemu vidim svojuvidim svoju snaguodavno sam odlučilasam odlučila daodlučila da ćuda ću bitiću biti slobodnabiti slobodna osobaslobodna osoba iosoba i dai da seda se nećuse neću bojatioduvek sam osećalasam osećala daosećala da jeda je mojeje moje pravomoje pravo dapravo da seda se branimse branim akobranim ako mogu

Ako sam pozvan da se branim ja ću ćutati, ako sam pozvan da branim istinu, ja ću govoriti.Uvijek sam se čudio kad je ko pisao pismo tamo gdje bi se riječima izraziti mogao. Sad vidim da nisam imao pravo. Sad najbolje vidim da ima stvari, koje se ni riječima i pismom dovoljno kazati ne dadu, a zatajiti, prećutati, nikako (…) Budite mi zdravi – sam se čudim odkud sam nehotice pismo ovo poljubio.Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Dala bih ti snagu svoju , svoju moc, svoju dusu … samo da mozes da osetis zasto ja tvoju dusu trazim, zasto sam snagu dobila i zasto moc posedujem. Nikada ...