Naučila sam da je čekanje najteže od svega, i hocu da se naviknem da si sa mnom, čak i onda kad nisi pored mene..


nauila-sam-da-ekanje-najtee-od-svega-i-hocu-da-se-naviknem-da-mnom-ak-i-onda-kad-nisi-pored-mene
paulo koeljonaučilasamdačekanjenajtežeodsvegahocusenaviknemmnomčakondakadnisiporedmenenaučila samsam dada jeje čekanječekanje najteženajteže odod svegai hocuhocu dada sese naviknemnaviknem dada sisa mnomčak ii ondaonda kadkad nisinisi poredpored menenaučila sam dasam da jeda je čekanjeje čekanje najtežečekanje najteže odnajteže od svegai hocu dahocu da seda se naviknemse naviknem danaviknem da sida si sasi sa mnomčak i ondai onda kadonda kad nisikad nisi porednisi pored menenaučila sam da jesam da je čekanjeda je čekanje najtežeje čekanje najteže odčekanje najteže od svegai hocu da sehocu da se naviknemda se naviknem dase naviknem da sinaviknem da si sada si sa mnomčak i onda kadi onda kad nisionda kad nisi poredkad nisi pored menenaučila sam da je čekanjesam da je čekanje najtežeda je čekanje najteže odje čekanje najteže od svegai hocu da se naviknemhocu da se naviknem dada se naviknem da sise naviknem da si sanaviknem da si sa mnomčak i onda kad nisii onda kad nisi poredonda kad nisi pored mene

Hocu 40 stepeni, hocu SUNCE, hocu MORE, hocu KOKTELE, hocu SLADOLED, hocu da se budim u 12 sati, hocu da budem ceo dan napolju, hocu PRSKANJE, hocu KUPACI… ...Zbog svega što smo najlepše hteli hocu uz mene nocas da kreneš.Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao svaki ciga svoga konja hvali,i ja sam tebe,dok nisi prestala trcat za mnomNe mogu biti tu za nju, a uvek ću očekivati da on bude tu za mene. Ne mogu kad joj bude najteže doći i zagrliti je, mada znam da ona mene bi.Našu sujetu je najteže povrediti upravo onda kad je povređen naš ponos.