Naučila sam da je čekanje najteže od svega, i hocu da se naviknem da si sa mnom, čak i onda kad nisi pored mene..


nauila-sam-da-ekanje-najtee-od-svega-i-hocu-da-se-naviknem-da-mnom-ak-i-onda-kad-nisi-pored-mene
paulo koeljonaučilasamdačekanjenajtežeodsvegahocusenaviknemmnomčakondakadnisiporedmenenaučila samsam dada jeje čekanječekanje najteženajteže odod svegai hocuhocu dada sese naviknemnaviknem dada sisa mnomčak ii ondaonda kadkad nisinisi poredpored menenaučila sam dasam da jeda je čekanjeje čekanje najtežečekanje najteže odnajteže od svegai hocu dahocu da seda se naviknemse naviknem danaviknem da sida si sasi sa mnomčak i ondai onda kadonda kad nisikad nisi porednisi pored menenaučila sam da jesam da je čekanjeda je čekanje najtežeje čekanje najteže odčekanje najteže od svegai hocu da sehocu da se naviknemda se naviknem dase naviknem da sinaviknem da si sada si sa mnomčak i onda kadi onda kad nisionda kad nisi poredkad nisi pored menenaučila sam da je čekanjesam da je čekanje najtežeda je čekanje najteže odje čekanje najteže od svegai hocu da se naviknemhocu da se naviknem dada se naviknem da sise naviknem da si sanaviknem da si sa mnomčak i onda kad nisii onda kad nisi poredonda kad nisi pored mene

Hocu 40 stepeni, hocu SUNCE, hocu MORE, hocu KOKTELE, hocu SLADOLED, hocu da se budim u 12 sati, hocu da budem ceo dan napolju, hocu PRSKANJE, hocu KUPACI… ...Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Zbog svega što smo najlepše hteli hocu uz mene nocas da kreneš.Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu.Ne kradi mi sebe od mene, budalo glupa. Postaćeš međuvreme i ostaćeš zauvek sa mnom bez mene.