Nama je bolje da nestanemo kao ljudi, nego da opstanemo, biološki da preživimo kao zločinci i neljudi. - Činija Citata

Nama je bolje da nestanemo kao ljudi, nego da opstanemo, biološki da preživimo kao zločinci i neljudi.


nama-bolje-da-nestanemo-kao-ljudi-nego-da-opstanemo-bioloki-da-preivimo-kao-zloinci-i-neljudi
patrijarh pavlenamaboljedanestanemokaoljudinegoopstanemobiolokipreživimozločincineljudinama jeje boljebolje dada nestanemonestanemo kaokao ljudinego dada opstanemobiološki dada preživimopreživimo kaokao zločincizločinci ii neljudinama je boljeje bolje dabolje da nestanemoda nestanemo kaonestanemo kao ljudinego da opstanemobiološki da preživimoda preživimo kaopreživimo kao zločincikao zločinci izločinci i neljudinama je bolje daje bolje da nestanemobolje da nestanemo kaoda nestanemo kao ljudibiološki da preživimo kaoda preživimo kao zločincipreživimo kao zločinci ikao zločinci i neljudinama je bolje da nestanemoje bolje da nestanemo kaobolje da nestanemo kao ljudibiološki da preživimo kao zločincida preživimo kao zločinci ipreživimo kao zločinci i neljudi

A čovijek osjeća potrebu ne samo da misli već i da kaže, čak i veću potrebu da kaže nego da misli. Tako se prazni, oslobađa napetosti. Riječ je odliv suvišne krvi, i rasterećenje od muke, privid slobode. Vlast bi trebalo da je njeguje i podstiče, a ne da je guši, da priređuje svečanosti govorenja, ili još bolje, psovanja, kao pjevanje, kao molitvu, kao čišćenje.Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi.Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi.Sasvim sigurno je došlo vrijeme da naš identitet kao ljudi za nas postane najvažniji: da naše zajedničko biti čovjek prepoznamo kao naš prvi identitet; da smo prije svega ljudi koji su rođeni u ovom današnjem svijetu da bi bili voljeni i da bi voljeli – mi smo povezani jedni sa drugima i potrebni smo jedni drugima.Čovek ne treba da smatra svoju materijalnu imovinu kao svoju, nego kao slobodnu za sve, da bi mogao da je podeli sa ostalima kada im je potrebno.Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji.