Najveći čovekov zadatak u životu je roditi samoga sebe.


najvei-ovekov-zadatak-u-ivotu-roditi-samoga-sebe
erih fromnajvećičovekovzadatakživoturoditisamogasebenajveći čovekovčovekov zadatakzadatak uu životuživotu jeje roditiroditi samogasamoga sebenajveći čovekov zadatakčovekov zadatak uzadatak u životuu životu ježivotu je roditije roditi samogaroditi samoga sebenajveći čovekov zadatak učovekov zadatak u životuzadatak u životu jeu životu je roditiživotu je roditi samogaje roditi samoga sebenajveći čovekov zadatak u životučovekov zadatak u životu jezadatak u životu je roditiu životu je roditi samogaživotu je roditi samoga sebe

Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe.Ljubi prijatelja kao samoga sebe.Čovek nema većeg neprijatelja od sebe samoga.Intelektualac je onaj čiji um nadzire samoga sebe.Lakše je biti pametan za druge nego za samoga sebe.Davati samoga sebe je bolje nego samo davati.