Najveći čovekov zadatak u životu je roditi samoga sebe. - Činija Citata

Najveći čovekov zadatak u životu je roditi samoga sebe.


najvei-ovekov-zadatak-u-ivotu-roditi-samoga-sebe
erih fromnajvećičovekovzadatakživoturoditisamogasebenajveći čovekovčovekov zadatakzadatak uu životuživotu jeje roditiroditi samogasamoga sebenajveći čovekov zadatakčovekov zadatak uzadatak u životuu životu ježivotu je roditije roditi samogaroditi samoga sebenajveći čovekov zadatak učovekov zadatak u životuzadatak u životu jeu životu je roditiživotu je roditi samogaje roditi samoga sebenajveći čovekov zadatak u životučovekov zadatak u životu jezadatak u životu je roditiu životu je roditi samogaživotu je roditi samoga sebe

Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe.Osoba koja sumnja u samu sebe je poput čoveka koji se prijavi u redove svoga neprijatelja i nosi oružje protiv samoga sebe. On je svoj poraz učinio sigurnim samim time što je prva osoba koja u njega veruje.Misliš da bežiš, a u stvari naletiš na samoga sebe. Najduži put okolo je u stvari najkraći put kući.Davati samoga sebe je bolje nego samo davati.Intelektualac je onaj čiji um nadzire samoga sebe.Ljubi prijatelja kao samoga sebe.