Najveći životni promašaji su ljudi koji ne shvate koliko su bili blizu uspeha u trenutku kada su odustali.


najvei-ivotni-promaaji-su-ljudi-koji-ne-shvate-koliko-su-bili-blizu-uspeha-u-trenutku-kada-su-odustali
tomas edisonnajvećiživotnipromaajisuljudikojineshvatekolikobiliblizuuspehatrenutkukadaodustalinajveći životniživotni promašajipromašaji susu ljudiljudi kojikoji nene shvateshvate kolikokoliko susu bilibili blizublizu uspehauspeha uu trenutkutrenutku kadakada susu odustalinajveći životni promašajiživotni promašaji supromašaji su ljudisu ljudi kojiljudi koji nekoji ne shvatene shvate kolikoshvate koliko sukoliko su bilisu bili blizubili blizu uspehablizu uspeha uuspeha u trenutkuu trenutku kadatrenutku kada sukada su odustalinajveći životni promašaji suživotni promašaji su ljudipromašaji su ljudi kojisu ljudi koji neljudi koji ne shvatekoji ne shvate kolikone shvate koliko sushvate koliko su bilikoliko su bili blizusu bili blizu uspehabili blizu uspeha ublizu uspeha u trenutkuuspeha u trenutku kadau trenutku kada sutrenutku kada su odustalinajveći životni promašaji su ljudiživotni promašaji su ljudi kojipromašaji su ljudi koji nesu ljudi koji ne shvateljudi koji ne shvate kolikokoji ne shvate koliko sune shvate koliko su bilishvate koliko su bili blizukoliko su bili blizu uspehasu bili blizu uspeha ubili blizu uspeha u trenutkublizu uspeha u trenutku kadauspeha u trenutku kada suu trenutku kada su odustali

Najveći životni promašaji su ljudi koji ne shvate koliko su bili blizu uspjeha u trenutku kada su odustali.Svi koji su povjerovali u moć znanja i nešto naučili, osjetili su koliko su pogriješili. Ali se više nije imalo kud. Ono što su jednom naučili nisu mogli lako zaboraviti. Posljedice lakomislenog učenja pretrpjeli su svi koji su učili: oni koji su samo osjetili ukus znanja, a pogotovo oni koji su stekli najviše obrazovanje.Jedina stvar koja može pokvariti dan su ljudi. Ljudi su uvek bili ograničenje sreće osim jako malog broja koji su dobri kao samo proleće.Verujem u Boga, ali ne verujem da je on jedno biće, dugobradi starac na nebu. Verujem da je ono što ljudi nazivaju Bogom u svima nama. Verujem kako su Isus, Muhamed, Buda i svi ostali bili potpuno u pravu. Pogrešili su samo ljudi koji su prevodili i tumačili njihove poruke.Uspešni su oni koji su svesni svojih uspeha, a gubitnici su oni koji svesno dozvoljavaju da gube.On je jedan od onih ljudi koji su u svakom trenutku – i u snu, valjda! – svesni sebe i svoje vrednosti, koju su sami procenili i utvrdili.