Najveća sreća u životu je uverenost da smo voljeni – voljeni zbog toga kakvi jesmo ili još više, usprkos tome kakvi jesmo. - Činija Citata

Najveća sreća u životu je uverenost da smo voljeni – voljeni zbog toga kakvi jesmo ili još više, usprkos tome kakvi jesmo.


najvea-srea-u-ivotu-uverenost-da-smo-voljeni-voljeni-zbog-toga-kakvi-jesmo-ili-jo-vie-usprkos-tome-kakvi-jesmo
viktor igonajvećasrećaživotuuverenostdasmovoljenizbogtogakakvijesmoilijovieusprkostomejesmonajveća srećasreća uu životuživotu jeje uverenostuverenost dada smosmo voljenivoljeni –– voljenivoljeni zbogzbog togatoga kakvikakvi jesmojesmo iliili jošjoš višeusprkos tometome kakvikakvi jesmonajveća sreća usreća u životuu životu ježivotu je uverenostje uverenost dauverenost da smoda smo voljenismo voljeni –voljeni – voljeni– voljeni zbogvoljeni zbog togazbog toga kakvitoga kakvi jesmokakvi jesmo ilijesmo ili jošili još višeusprkos tome kakvitome kakvi jesmonajveća sreća u životusreća u životu jeu životu je uverenostživotu je uverenost daje uverenost da smouverenost da smo voljenida smo voljeni –smo voljeni – voljenivoljeni – voljeni zbog– voljeni zbog togavoljeni zbog toga kakvizbog toga kakvi jesmotoga kakvi jesmo ilikakvi jesmo ili jošjesmo ili još višeusprkos tome kakvi jesmonajveća sreća u životu jesreća u životu je uverenostu životu je uverenost daživotu je uverenost da smoje uverenost da smo voljeniuverenost da smo voljeni –da smo voljeni – voljenismo voljeni – voljeni zbogvoljeni – voljeni zbog toga– voljeni zbog toga kakvivoljeni zbog toga kakvi jesmozbog toga kakvi jesmo ilitoga kakvi jesmo ili joškakvi jesmo ili još više

Ne vidimo stvari kakave jesu, vidimo stvari kakvi jesmo.Zemlja na kojoj živimo biće bolja ili lošija shodno tome koliko smo mi dobri ili loši. I tu stupa na scenu snaga ljubavi, jer kad volimo uvek želimo da budemo bolji nego što jesmo.Nikad ne zamerajte drugima na tome kakvi su nego zahvalite Bogu što Vi niste takvi.Sasvim sigurno je došlo vrijeme da naš identitet kao ljudi za nas postane najvažniji: da naše zajedničko biti čovjek prepoznamo kao naš prvi identitet; da smo prije svega ljudi koji su rođeni u ovom današnjem svijetu da bi bili voljeni i da bi voljeli – mi smo povezani jedni sa drugima i potrebni smo jedni drugima.Najveća je od svih ludosti – žrtvovati svoje zdravlje, ma šta to bilo; zbog sticanja imovine, zbog napredovanja u službi, zbog učenosti, zbog slave, a da o toj slasti i kratkotrajnim užicima i da ne govorimo. Šta više, zdravlju treba sve podrediti.Ono što nama treba je heroj koji će podržati poražene, don Kihot sa vetrenjačama, sada i ovde, i taman kada se ponadamo da smo ga pronašli, vidimo ga kako lomi hleb sa nerijateljem i smeje se i pozdravlja šeširom, kao da u sebi misli da smo proklete budale kada smo verovali u njega, što i jesmo.