Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti.


najpre-nisam-bio-spreman-da-se-suoim-da-ono-to-zaista-nije-u-redu-mnom-nije-moje-telo-ve-ogranienja-koja-sam-postavljao-sebi-kao-i-moja-ograniena
nik vujičićnajprenisambiospremandasesuočimonotozaistanijeredumnommojetelovećograničenjakojasampostavljaosebikaomojaograničenaverzijamojihživotnihmogućnostinajpre nisamnisam biobio spremanspreman dada sese suočimsuočim dada onoono štošto zaistazaista nijenije uu reduredu sasa mnommnom nijenije mojemoje teloveć ograničenjaograničenja kojakoja samsam postavljaopostavljao sebikao ii mojamoja ograničenaograničena verzijaverzija mojihmojih životnihživotnih mogućnostinajpre nisam bionisam bio spremanbio spreman daspreman da seda se suočimse suočim dasuočim da onoda ono štoono što zaistašto zaista nijezaista nije unije u reduu redu saredu sa mnomsa mnom nijemnom nije mojenije moje teloveć ograničenja kojaograničenja koja samkoja sam postavljaosam postavljao sebikao i mojai moja ograničenamoja ograničena verzijaograničena verzija mojihverzija mojih životnihmojih životnih mogućnosti

Nešto nije u redu sa mnom i sa svijetom, ili je u redu sa mnom i sa svijetom, ali ne možemo vezu da uspostavimo nikakvu.Rođen sam sa muzikom u sebi. Muzika je deo mene. Kao moja rebra, moji bubrezi, moja jetra, moje srce. Kao moja krv. To je sila koja je već bila u meni kada sam došao na svet. Bila je za mene potreba-kao hrana ili voda.Sa svojom štulom nisam mogao misliti ni na konja ni na rat, te sam morao, hteo ne hteo, navikavati, koliko sam mogao, na sedenje kod kuće. Da nisam imao štulu, bio bih, možda, poginuo od Turaka, kao mnogi moji vršnjaci, a moja štula me je naterala da tražim mira, da mirno čitam knjige, da mirno zapisujem na hartiji ono što sam čuo i video okom. Isto toliko koliko štula, zadržavala me je na mestu i moja žena…U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Kroz život treba prolaziti sa osmehom stjuardese koja zna da sa avionom nešto nije u redu.A ja sam omiljena igračka samoće, sa mnom svako tad radi šta hoće.. Al’ kad probaju iz srca da uzmu te, moje telo moj kavez je..!♥