Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti.


najpre-nisam-bio-spreman-da-se-suoim-da-ono-to-zaista-nije-u-redu-mnom-nije-moje-telo-ve-ogranienja-koja-sam-postavljao-sebi-kao-i-moja-ograniena
nik vujičićnajprenisambiospremandasesuočimonotozaistanijeredumnommojetelovećograničenjakojasampostavljaosebikaomojaograničenaverzijamojihživotnihmogućnostinajpre nisamnisam biobio spremanspreman dada sese suočimsuočim dada onoono štošto zaistazaista nijenije uu reduredu sasa mnommnom nijenije mojemoje teloveć ograničenjaograničenja kojakoja samsam postavljaopostavljao sebikao ii mojamoja ograničenaograničena verzijaverzija mojihmojih životnihživotnih mogućnostinajpre nisam bionisam bio spremanbio spreman daspreman da seda se suočimse suočim dasuočim da onoda ono štoono što zaistašto zaista nijezaista nije unije u reduu redu saredu sa mnomsa mnom nijemnom nije mojenije moje teloveć ograničenja kojaograničenja koja samkoja sam postavljaosam postavljao sebikao i mojai moja ograničenamoja ograničena verzijaograničena verzija mojihverzija mojih životnihmojih životnih mogućnosti

Rođen sam sa muzikom u sebi. Muzika je deo mene. Kao moja rebra, moji bubrezi, moja jetra, moje srce. Kao moja krv. To je sila koja je već bila u meni kada sam došao na svet. Bila je za mene potreba-kao hrana ili voda.Nešto nije u redu sa mnom i sa svijetom, ili je u redu sa mnom i sa svijetom, ali ne možemo vezu da uspostavimo nikakvu.Sa svojom štulom nisam mogao misliti ni na konja ni na rat, te sam morao, hteo ne hteo, navikavati, koliko sam mogao, na sedenje kod kuće. Da nisam imao štulu, bio bih, možda, poginuo od Turaka, kao mnogi moji vršnjaci, a moja štula me je naterala da tražim mira, da mirno čitam knjige, da mirno zapisujem na hartiji ono što sam čuo i video okom. Isto toliko koliko štula, zadržavala me je na mestu i moja žena…Ukoliko uvek budeš stavljao ograničenja na ono što radiš, fizička ili bilo koja druga, ta ograničenja će se proširiti i na tvoj rad i tvoj život. Ne postoje ograničenja. Postoje samo nivoi na kojima ne smeš ostati, nego moraš nastaviti.Prisustvovao sam, kao da samog sebe posmatram, uzaludnoj borbi koju je moje srce vodilo da ne bi dozvolilo da me zavede jedna žena koja nije pripadala mom svetu. Aplaudirao sam kad je razum izgubio bitku, a jedino što mi je preostalo bilo je da se prepustim, da prihvatim činjenicu da sam se zaljubio.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.