Najokrutnije laži često su izrečene šutnjom.


najokrutnije-i-esto-su-izreene-utnjom
robert louis stevensonnajokrutnijelažičestosuizrečeneutnjomnajokrutnije lažilaži čestočesto susu izrečeneizrečene šutnjomnajokrutnije laži čestolaži često sučesto su izrečenesu izrečene šutnjomnajokrutnije laži često sulaži često su izrečenečesto su izrečene šutnjomnajokrutnije laži često su izrečenelaži često su izrečene šutnjom

Čovek je često svoja žrtva. A ako to nije, često su mu žrtve drugi.Kod žene je urođeno da vara na malo i veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.Zrelost je često apsurdnija od mladosti, a često je i nepravednija prema mladosti.U laži su kratke noge.Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Uistinu, moramo dobro paziti šta govorimo.