Najbolji sinovi i kćeri naših naroda i narodnosti pali su u ratu. Bilo bi bolje da je obrnuto ali to nije ni logično ni moguće. To se i može tražiti samo od najboljih.


najbolji-sinovi-i-keri-naih-naroda-i-narodnosti-pali-su-u-ratu-bilo-bi-bolje-da-obrnuto-ali-to-nije-logino-mogue-to-se-i-moe-traiti-samo-od
duško radovićnajboljisinovikćerinaihnarodanarodnostipalisuratubilobiboljedaobrnutoalitonijelogičnomogućetosemožetražitisamoodnajboljihnajbolji sinovisinovi ii kćerikćeri našihnaših narodanaroda ii narodnostinarodnosti palipali susu uu ratubilo bibi boljebolje dada jeje obrnutoobrnuto alinije nini logičnologično nini mogućese ii možemože tražititražiti samosamo odod najboljihnajbolji sinovi isinovi i kćerii kćeri našihkćeri naših narodanaših naroda inaroda i narodnostii narodnosti palinarodnosti pali supali su usu u ratubilo bi boljebi bolje dabolje da jeda je obrnutoje obrnuto aliali to nijenije ni logičnoni logično nilogično ni mogućese i možei može tražitimože tražiti samotražiti samo odsamo od najboljih

Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.Čovek ne može birati vreme u kojem će se roditi i živeti. Od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kojem narodu i od kojih roditelja.Šta je to što me tišti i peče do nepodnošljivog bola? Ništa. Nešto što dolazi i prolazi i svaki put nosi drugo ime, ali uvek peče i muči jednako. Nešto što je postalo sa čovekom i prvim blescima njegove svesti, pre nego što je mogao i pomisliti da to nazove nekim imenom i zabeleži nekim znakom. Nešto što ni danas nije moguće tačno označiti ni izraziti, ali što peče i boli i ubija životnu radost i život sam.Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.Od pamtiveka sinovi su nerazumniji od očeva, i razuma bi tako sasvim nestalo, ali srećom, sinovi postanu razumni čim postanu očevi.Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako.