Najbolje je hvaljena ona žena o kojoj se ne govori.


najbolje-hvaljena-ona-ena-o-kojoj-se-ne-govori
francuske poslovicenajboljehvaljenaonaženakojojsenegovorinajbolje jeje hvaljenahvaljena onaona ženažena oo kojojkojoj sese nene govorinajbolje je hvaljenaje hvaljena onahvaljena ona ženaona žena ožena o kojojo kojoj sekojoj se nese ne govorinajbolje je hvaljena onaje hvaljena ona ženahvaljena ona žena oona žena o kojojžena o kojoj seo kojoj se nekojoj se ne govorinajbolje je hvaljena ona ženaje hvaljena ona žena ohvaljena ona žena o kojojona žena o kojoj sežena o kojoj se neo kojoj se ne govori

Najbolje su zatvorena ona vrata koja možemo ostaviti otvorena.Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.Kad ti žena govori, smej se i ne slušaj je.Izgubljena bitka je ona o kojoj čovek misli da je izgubljena.Kada ti se žena obraća uvijek slušaj šta ti govori očimaJedina stabilna država je ona u kojoj su svi muškarci jednaki pred zakonom.