Najbitnija stvar koju možete načiniti je greška- ne možete ništa naučiti iz savršenstva.


najbitnija-stvar-koju-moete-nainiti-greka-ne-moete-nauiti-iz-savrenstva
adam ozbornnajbitnijastvarkojumožetenačinitigrekanenitanaučitiizsavrenstvanajbitnija stvarstvar kojukoju možetemožete načinitinačiniti jeje greškane možetemožete ništaništa naučitinaučiti iziz savršenstvanajbitnija stvar kojustvar koju možetekoju možete načinitimožete načiniti jenačiniti je greškane možete ništamožete ništa naučitiništa naučiti iznaučiti iz savršenstvanajbitnija stvar koju možetestvar koju možete načinitikoju možete načiniti jemožete načiniti je greškane možete ništa naučitimožete ništa naučiti izništa naučiti iz savršenstvanajbitnija stvar koju možete načinitistvar koju možete načiniti jekoju možete načiniti je greškane možete ništa naučiti izmožete ništa naučiti iz savršenstva

Najveća greška koju možete da načinite je da razdvojite talenat od veštine. Rodili ste se talentovani. Veština je ono što se razvija kada satima i satima radite na sebi.U jednom trenutku u životu sam imao sve – milione dolara, vile, automobile, lepu odeću, lepe žene i bilo koju drugu materijalnu stvar koju možete zamisliti. Sada se borim da imam svoj mir.Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.Ljude ne možete ničemu naučiti. Možete im samo pomoći da sve otkriju u sebi.Mislite li da možete – ili mislite da ne možete – u pravu ste!Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite.