Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči. - Činija Citata

Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči.


nae-mrnje-kode-nama-vie-nego-naem-protivniku-govorite-ravo-o-nekom-oveku-pola-sata-i-vi-ste-posle-toga-nesre-i-otrovni-a-govorite-pola-sata-o-njemu
jovan dučićnaemržnjekodenamavienegonaemprotivnikugovoriterđavonekomčovekupolasatavisteposletoganesrećniotrovnigovoritenjemudobropačakkadtonezaslužujebićetemirniblaženiponosninalepotusvojihosećanjailibarrečinaše mržnjemržnje škodeškode namaviše negonego našemnašem protivnikugovorite rđavorđavo oo nekomnekom čovekučoveku polapola satasata –i vivi steste posleposle togatoga nesrećninesrećni ii otrovnigovorite polapola satasata oo njemunjemu dobropa čakčak ii kadne zaslužujei bićetebićete mirnimirni ii blaženičak ii ponosniponosni nana lepotulepotu svojihsvojih osećanjaili barbar nana lepotulepotu svojihsvojih rečinaše mržnje škodemržnje škode namaviše nego našemnego našem protivnikugovorite rđavo orđavo o nekomo nekom čovekunekom čoveku polačoveku pola satapola sata –sata – i– i vii vi stevi ste posleste posle togaposle toga nesrećnitoga nesrećni inesrećni i otrovnia govorite polagovorite pola satapola sata osata o njemuo njemu dobropa čak ičak i kadkad to nei bićete mirnibićete mirni imirni i blaženičak i ponosnii ponosni naponosni na lepotuna lepotu svojihlepotu svojih osećanjaili bar nabar na lepotuna lepotu svojihlepotu svojih reči

Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutrašnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija ovisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju može dati ljepotu i dostojanstvo našem životu.Nije da ja jedem stalno,ali i ti svako pola sata pitas sta radim! :DDMislim da deca i oni koji tek izlaze iz detinjstva ne vole da poveravaju starijima svoja osećanja. Njima su njihove prve tajne lake i slatke i čini im se da bi razgovor o njima mogao poremetiti neku lepotu.Odreći se slobode znači odreći se svog ljudskog dostojanstva, odreći se svojih ljudskih prava, pa čak se odreći i svojih obaveza.Ako je čovjek dvadeset i četiri sata prije u pravu nego svi drugi, onda ga dvadeset i četiri sata smatraju čovjekom koji nema zdrav razum.