Moramo, ipak, prihvatiti da, kako se meni čini, čovek sa svim svojim plemenitim karakteristikama ipak u svome telu drži neizbrisiv pečat njegovog niskog porekla. - Činija Citata

Moramo, ipak, prihvatiti da, kako se meni čini, čovek sa svim svojim plemenitim karakteristikama ipak u svome telu drži neizbrisiv pečat njegovog niskog porekla.


moramo-ipak-prihvatiti-da-kako-se-meni-ini-ovek-svim-svojim-plemenitim-karakteristikama-ipak-u-svome-telu-dri-neizbrisiv-peat-njegovog-niskog-porekla
Čarls darvinmoramoipakprihvatitidakakosemeničiničoveksvimsvojimplemenitimkarakteristikamaipaksvometeludržineizbrisivpečatnjegovogniskogporeklaprihvatiti dakako sese menimeni činičovek sasa svimsvim svojimsvojim plemenitimplemenitim karakteristikamakarakteristikama ipakipak uu svomesvome telutelu držidrži neizbrisivneizbrisiv pečatpečat njegovognjegovog niskogniskog poreklakako se menise meni činičovek sa svimsa svim svojimsvim svojim plemenitimsvojim plemenitim karakteristikamaplemenitim karakteristikama ipakkarakteristikama ipak uipak u svomeu svome telusvome telu držitelu drži neizbrisivdrži neizbrisiv pečatneizbrisiv pečat njegovogpečat njegovog niskognjegovog niskog porekla

Dođu dani kada te u vazdunu ipak osetim i onda se vrate sva sećanja…Odavno nikom o tebi ne pričam, puštam te da živiš samo u meni…Živim sa ...Konzervativan čovek je čovek sa dve potpuno zdrave noge koji,ipak, nikad nije naučio hodati napred.Ljudi koji jedan jezik govore i čitaju iste novine zovu se danas “nacije” i hoće da su zajedničkog porekla, a to ipak ni uz najgore krivotvorenje nije uspelo.Inteligentan čovek je ponekad primoran da bude pijan kako bi proveo vreme sa svojim budalama.Ljubav je sposobnost jednog čovjeka da daje, ne osvrćući se koliko dobija nazad. Najznačajniji i najmudriji dio jezika kojim svijet govori i koji svi ljudi na zemlji mogu razumjeti u svojim srcima, nešto starije i od ljudi, a što ipak svaki put istom snagom izbija bilo gdje kad se sretnu dva pogleda.Šta je na televiziji večeras ? Ništa. Svejedno, gledajmo je. Jer to je ipak bolje od gledanja jedno u drugo, bolje od razmišljanja o tome. Televizija drži više loših parova zajedno nego što to čine deca ili crkva.