Moralne dileme kada je u pitanju teleće pečenje? Vaspitači ih nemaju, pravna nauka takođe.Ni teologija koja se bavi pitanjima morala. Ni hiljade drugih moralista. Možda ih tele ima?


moralne-dileme-kada-u-pitanju-telee-peenje-vaspitai-ih-nemaju-pravna-nauka-takoeni-teologija-koja-se-bavi-pitanjima-morala-ni-hiljade-drugih
karlhajnc dešnermoralnedilemekadapitanjutelećepečenjevaspitačiihnemajupravnanaukatakođeniteologijakojasebavipitanjimamoralahiljadedrugihmoralistamoždateleimamoralne dilemedileme kadakada jeu pitanjupitanju telećeteleće pečenjevaspitači ihih nemajupravna naukateologija kojakoja sese bavibavi pitanjimapitanjima moralani hiljadehiljade drugihdrugih moralistamožda ihih teletele imamoralne dileme kadadileme kada jekada je uje u pitanjuu pitanju telećepitanju teleće pečenjevaspitači ih nemajuteologija koja sekoja se bavise bavi pitanjimabavi pitanjima moralani hiljade drugihhiljade drugih moralistamožda ih teleih tele ima

Ni jedna osoba ne zaslužuje tvoje suze, a ona koja ih zaslužuje neće te nikada rasplakati.Ni Bog nam nije verovao tih dana. Ni priroda. Ni ljudi. Verovala je samo naša ogromna ljubav. Verovala je samo tvoja ruka u mojoj ruci.Ni hiljade prisutnih ne moze zamenititi ono jedno odsutno…„Zauvek“ je, ipak, samo reč.. Velike reči obično imaju malu grešku i smanjuju se za mrvičak svaki put kad ih izgovoriš. Ni od mog „zauvek“ nije ostalo bog zna šta.Možda je ovo čudno, ali samo kada vidite ljude kako su blesavi shvatate koliko ih zapravo volite.Srbi nikud ne idu, ali čas ih ima, čas ih nema. Pojavljuju se i nestaju prema političkim potrebama.