Mojsije je, ne trepnuvši okom, napisao: Bog drži u svojoj ruci srce kraljeva. To je nemoguće iz dva razloga: zato što Bog nema ruke i zato što kraljevi nemaju srca.


mojsije-ne-trepnuvi-okom-napisao-bog-dri-u-svojoj-ruci-srce-kraljeva-to-nemogue-iz-dva-razloga-zato-to-bog-nema-ruke-i-zato-to-kraljevi-nemaju-srca
viktor igomojsijenetrepnuviokomnapisaobogdržisvojojrucisrcekraljevatonemogućeizdvarazlogazatotonemarukekraljevinemajusrcamojsije jene trepnuvšitrepnuvši okombog držidrži uu svojojsvojoj ruciruci srcesrce kraljevaje nemogućenemoguće iziz dvadva razlogazato štošto bogbog nemanema rukeruke ii zatozato štošto kraljevikraljevi nemajunemaju srcane trepnuvši okombog drži udrži u svojoju svojoj rucisvojoj ruci srceruci srce kraljevaje nemoguće iznemoguće iz dvaiz dva razlogazato što bogšto bog nemabog nema rukenema ruke iruke i zatoi zato štozato što kraljevišto kraljevi nemajukraljevi nemaju srca

Mudrac se ne pokazuje, zato ga svuda vide. Ne definiše se, zato je razgovetan. Ne ističe sebe, i zato uspeva. Ne hvališe se svojim poslom, zato traje. Ne spori se, i upravo iz tog razloga niko na svetu ne može da se s njime spori.Naša ljubav prema drugima ne slabi zato što su oni mrtvi, već zato što umiremo mi.Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja – zato što sam star.Ponekad ljudi plaču. Ne zato što su slabi,već zato što su bili jaki predugo.Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.Ne plači zato što se završilo. Smej se zato što se dogodilo.