Moje pesme mozda nisu bile intelektualne, ali su neke od njih bile ozbiljne i lude. Zaista je bilo prvi put- bar za mene, da ih gomila shvati. To me otreznilo, pa sam morao još da pijem. - Činija Citata

Moje pesme mozda nisu bile intelektualne, ali su neke od njih bile ozbiljne i lude. Zaista je bilo prvi put- bar za mene, da ih gomila shvati. To me otreznilo, pa sam morao još da pijem.


moje-pesme-mozda-nisu-bile-intelektualne-ali-su-neke-od-njih-bile-ozbiljne-i-lude-zaista-bilo-prvi-put-bar-za-mene-da-ih-gomila-shvati-to-me
Čarls bukovskimojepesmemozdanisubileintelektualnealisunekeodnjihozbiljneludezaistabiloprviputbarzamenedaihgomilashvatitomeotreznilopasammoraojopijemmoje pesmepesme mozdamozda nisunisu bilebile intelektualneali susu nekeneke odod njihnjih bilebile ozbiljneozbiljne ii ludezaista jeje bilobilo prviprvi putbar zaza meneda ihih gomilagomila shvatime otreznilopa samsam moraomorao jošjoš dada pijemmoje pesme mozdapesme mozda nisumozda nisu bilenisu bile intelektualneali su nekesu neke odneke od njihod njih bilenjih bile ozbiljnebile ozbiljne iozbiljne i ludezaista je biloje bilo prvibilo prvi putbar za meneda ih gomilaih gomila shvatipa sam moraosam morao jošmorao još dajoš da pijem

Nikad se nisam stideo jednostavnosti mojih radosti. Često im je uzrok bio upravo ništavan. Pa ipak, to su možda bile one najveće. Ili bar najčišće. Činjenica je da se njih najbolje sećam, pa makar koliko vremenski daleke bile. Da bi se čovek radovao, da bi se radovao u pravom, čistom smislu te reči, treba da za jedan časak opet postane dete. Radost je stvar koju odrasli ne poznaju.Dvaput bivamo, izgleda, kažnjavani za naše lude i grešne želje. Prvi put kad patimo što ne možemo da ih ostvarimo; i drugi put kad, videći svoje želje ostvarene, sa stidom i očajanjem uzalud bežimo od svoje sreće. To važi naročito za slavu i novac.Žene nisu stvorene da bi bile shvaćene, već da bi bile voljene.Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao Moje želje su bile maglovite i rasute, sad su sakupljene u jednom imenu, u jednom liku, stvarnijem i ljepšem od mašte.Mnoge bi mi stvari bile jasne da mi ih nisu objašnjavali..