Moj cilj je da vas ohrabrim da prebrodite svoje probleme i teškoće, da biste mogli da pronađete svoj put do srećnog života.


moj-cilj-da-vas-ohrabrim-da-prebrodite-svoje-probleme-i-tekoe-da-biste-mogli-da-pronaete-svoj-put-do-srenog-ivota
nik vujičićmojciljdavasohrabrimprebroditesvojeproblemetekoćebistemoglipronađetesvojputdosrećnogživotamoj ciljcilj jeje dada vasvas ohrabrimohrabrim dada prebroditeprebrodite svojesvoje problemeprobleme ii teškoćeda bistebiste moglimogli dada pronađetepronađete svojsvoj putput dodo srećnogsrećnog životamoj cilj jecilj je daje da vasda vas ohrabrimvas ohrabrim daohrabrim da prebroditeda prebrodite svojeprebrodite svoje problemesvoje probleme iprobleme i teškoćeda biste moglibiste mogli damogli da pronađeteda pronađete svojpronađete svoj putsvoj put doput do srećnogdo srećnog životamoj cilj je dacilj je da vasje da vas ohrabrimda vas ohrabrim davas ohrabrim da prebroditeohrabrim da prebrodite svojeda prebrodite svoje problemeprebrodite svoje probleme isvoje probleme i teškoćeda biste mogli dabiste mogli da pronađetemogli da pronađete svojda pronađete svoj putpronađete svoj put dosvoj put do srećnogput do srećnog životamoj cilj je da vascilj je da vas ohrabrimje da vas ohrabrim dada vas ohrabrim da prebroditevas ohrabrim da prebrodite svojeohrabrim da prebrodite svoje problemeda prebrodite svoje probleme iprebrodite svoje probleme i teškoćeda biste mogli da pronađetebiste mogli da pronađete svojmogli da pronađete svoj putda pronađete svoj put dopronađete svoj put do srećnogsvoj put do srećnog života

Verujem da se sve događa s razlogom! Ljudi se menjaju, da biste naučili da ih pustite. Stvari ne idu kako treba, da biste znali da procenite kada ste u pravu. Verujete u laži, da biste na kraju naučili da ne verujete nikome osim sebi. Ponekad, dobre stvari propadaju, tako da možete očekivati da će više dobrih stvari pasti i na vas.Najveća opasnost za nas nije u tome da previsoko postavimo svoj cilj, pa da podbacimo, nego u tome da prenisko postavimo svoj cilj, te da ga ostvarimo.Ljubav ima svoj instinkt, te pronalazi svoj put do srca kao što insekt pronalazi put do cvijeta, sa voljom koju ništa ne može zabraniti ili odvratiti.Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem.Nakon dugog razmišljanja došao sam do uverenja da će čovek koji ima dubok cilj taj cilj i ostvariti, te da se ništa ne može suprotstaviti volji koja je spremna za njegovo ostvarenje položiti čak i život.Ne trebate biti Dalaj Lama da biste mogli ljudima reći da će im se život izmeniti.