Možda se izgubim na putu od ponosa do očaja ili zauvek zapnem između tvoje slabosti i svog inata.


moda-se-izgubim-na-putu-od-ponosa-do-oaja-ili-zauvek-zapnem-izmeu-tvoje-slabosti-i-svog-inata
Đorđe balaševićmoždaseizgubimnaputuodponosadoočajailizauvekzapnemizmeđutvojeslabostisvoginatamožda sese izgubimizgubim nana putuputu odod ponosaponosa dodo očajaočaja iliili zauvekzauvek zapnemzapnem izmeđuizmeđu tvojetvoje slabostislabosti ii svogsvog inatamožda se izgubimse izgubim naizgubim na putuna putu odputu od ponosaod ponosa doponosa do očajado očaja iliočaja ili zauvekili zauvek zapnemzauvek zapnem izmeđuzapnem između tvojeizmeđu tvoje slabostitvoje slabosti islabosti i svogi svog inatamožda se izgubim nase izgubim na putuizgubim na putu odna putu od ponosaputu od ponosa dood ponosa do očajaponosa do očaja ilido očaja ili zauvekočaja ili zauvek zapnemili zauvek zapnem izmeđuzauvek zapnem između tvojezapnem između tvoje slabostiizmeđu tvoje slabosti itvoje slabosti i svogslabosti i svog inatamožda se izgubim na putuse izgubim na putu odizgubim na putu od ponosana putu od ponosa doputu od ponosa do očajaod ponosa do očaja iliponosa do očaja ili zauvekdo očaja ili zauvek zapnemočaja ili zauvek zapnem izmeđuili zauvek zapnem između tvojezauvek zapnem između tvoje slabostizapnem između tvoje slabosti iizmeđu tvoje slabosti i svogtvoje slabosti i svog inata

Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Ne želim da u našoj vezi, između tebe i mene stoji tvoje salo…U ovom svetu više nije izbor između nasilja i nenasilja;sad je između nenasilja ili uništenja.Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu.Ne pitaj me kako sam saznao sta misliš. Možda sam ponekad bio ti. Možda si ti pomalo bila ja. Možda smo zajedno bili ceo svet.Da li je princ koji je poljubio uspavanu lepoticu bio zauvek srecan ili samo razocarani nekrofil ? :D