Možda je ovo čudno, ali samo kada vidite ljude kako su blesavi shvatate koliko ih zapravo volite.


moda-ovo-udno-ali-samo-kada-vidite-ljude-kako-su-blesavi-shvatate-koliko-ih-zapravo-volite
agata kristimoždaovočudnoalisamokadaviditeljudekakosublesavishvatatekolikoihzapravovolitemožda jeje ovoovo čudnoali samosamo kadakada viditevidite ljudeljude kakokako susu blesaviblesavi shvatateshvatate kolikokoliko ihih zapravozapravo volitemožda je ovoje ovo čudnoali samo kadasamo kada viditekada vidite ljudevidite ljude kakoljude kako sukako su blesavisu blesavi shvatateblesavi shvatate kolikoshvatate koliko ihkoliko ih zapravoih zapravo volitemožda je ovo čudnoali samo kada viditesamo kada vidite ljudekada vidite ljude kakovidite ljude kako suljude kako su blesavikako su blesavi shvatatesu blesavi shvatate kolikoblesavi shvatate koliko ihshvatate koliko ih zapravokoliko ih zapravo voliteali samo kada vidite ljudesamo kada vidite ljude kakokada vidite ljude kako suvidite ljude kako su blesaviljude kako su blesavi shvatatekako su blesavi shvatate kolikosu blesavi shvatate koliko ihblesavi shvatate koliko ih zapravoshvatate koliko ih zapravo volite

Život je kratak. Ne dozvolite da vam najbitnije reči ostanu neizrečene. Recite ljudima koje volite koliko ih volite, koliko vam znače.Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.Nikad me zapravo nisi upoznao. Možda izgledam slaba na tebe, ali ako čvrsto odlučim mogu razbiti i tu ljubav. Onda ćeš videti koliko sam sposobna za sve, pa ...Postoje životne okolnosti koje razdvajaju ljude samo kako bi oni shvatili koliko znače jedno drugome.Sva nesklonost na koju sam naišao, sve nevolje i prepreke su me samo ojačale. Možda to ne shvatiš kada ti se desi, ali udarac u zube je možda najbolja stvar na svetu koja ti se može desiti.Decembar je mesec kada Zapad pušta naše da obidju svoje. Zapad ih, naravno, pušta za svoj Božić, a ne za naš, ali oni ukradu još po koji dan tek da ih želja mine za badnjacima, pošto su im već dojadile samo jelke.