Možda i nismo bili jedno za drugo… Možda i jesmo, ali je vreme pogrešno. Sve se dešava sa razlogom, ako nam je suđeno, naći ćemo se ponovo…


moda-i-nismo-bili-jedno-za-drugo-moda-i-jesmo-ali-vreme-pogreno-sve-se-deava-razlogom-ako-nam-sueno-nai-emo-se-ponovo
moždanismobilijednozadrugo…jesmoalivremepogrenosvesedeavarazlogomakonamsuđenonaćićemoponovo…možda ii nismonismo bilibili jednojedno zaza drugo…drugo… moždamožda ii jesmoali jeje vremevreme pogrešnosve sese dešavadešava sasa razlogomako namnam jeje suđenonaći ćemoćemo sese ponovo…možda i nismoi nismo bilinismo bili jednobili jedno zajedno za drugo…za drugo… moždadrugo… možda imožda i jesmoali je vremeje vreme pogrešnosve se dešavase dešava sadešava sa razlogomako nam jenam je suđenonaći ćemo sećemo se ponovo…možda i nismo bilii nismo bili jednonismo bili jedno zabili jedno za drugo…jedno za drugo… moždaza drugo… možda idrugo… možda i jesmoali je vreme pogrešnosve se dešava sase dešava sa razlogomako nam je suđenonaći ćemo se ponovo…možda i nismo bili jednoi nismo bili jedno zanismo bili jedno za drugo…bili jedno za drugo… moždajedno za drugo… možda iza drugo… možda i jesmosve se dešava sa razlogom

Mi smo se samo rastali. Onako kako se rastaju dvoje koji su se voleli u pogrešno vreme, a uz pogrešno vreme idemo i pogrešni mi. A nismo bili.Ne pitaj me kako sam saznao sta misliš. Možda sam ponekad bio ti. Možda si ti pomalo bila ja. Možda smo zajedno bili ceo svet.Znamo šta ostavljamo, ali ne znamo šta ćemo ponovo naćiStojimo na rubu neke razjapljene provalije. A, iznad nas, razbuktala se vulkanska lava, koja počinje da curi, rasteže se po nama – narodu. Šta bi mi sad mogli da uradimo? Ne znam ni sam. Čini mi se da smo potpuno “stisnuti”, ne možemo ni korak nazad, ali ni korak napred! Možda bi nam pomogla promena političkih i ekonomskih uslova, ili pak državni udar? Možda, kažem…Možda se sreća sastoji u tome da na vreme prestanemo sa trkom za srećom? Da stignemo do života pre no što nam lekari zabrane pušenje, alkohol, hranu, kupanje, sunčanje i ljubav?Znam, sutra će drugačije tepati i voleti. Naše stare osmehe niko neće shvatiti. Možda ćeš me tražiti. Možda će te boleti. Al' se više nikada neću tuda vratiti.