Mnogo je priča koje piše život. Ponekad je teško razumeti i pronaći suštinu. Ponekad je dovoljan jedan pogled da sve krene,a ponekad jedna reč da sve ...


mnogo-pria-koje-pie-ivot-ponekad-teko-razumeti-i-pronai-sutinu-ponekad-dovoljan-jedan-pogled-da-sve-krenea-ponekad-jedna-re-da-sve
mnogopričakojepieživotponekadtekorazumetipronaćisutinudovoljanjedanpogleddasvekreneaponekadjednarečmnogo jeje pričapriča kojekoje pišepiše životponekad jeje teškoteško razumetirazumeti ii pronaćipronaći suštinuponekad jeje dovoljandovoljan jedanjedan pogledpogled dada sveponekad jednajedna rečreč dada svesvemnogo je pričaje priča kojepriča koje pišekoje piše životponekad je teškoje teško razumetiteško razumeti irazumeti i pronaćii pronaći suštinuponekad je dovoljanje dovoljan jedandovoljan jedan pogledjedan pogled dapogled da sveponekad jedna rečjedna reč dareč da sveda sve

Ponekad me divlje, poražavajuće, teško ovlada tuga, ali kroz sve to uvek ostajem sigurna da biti živ je jedna divna stvar.Ponekad je imati razumevanja vaznije nego biti u pravu. Ponekad nam ne treba govor blistavog uma, nego slusanje strpljivog srca. Ne ostro oko koje vidi greske, ...Ponekad sve što možeš uraditi je ne razmišljati, ne pitati se, ne zamišljati i ne nervirati se. Samo diši i veruj da će sve biti u najboljem redu.Morate razumeti celinu života, ne samo jedan mali deo. Zbog toga morate čitati, zato morate gledati nebo, zato morate pevati i plesati, i pisati pesme i patiti i razumevati, jer sve je to život…Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Ponekad čovek silno poželi da stavi nekom glavu na grudi… Ponekad čovek, iskreno poželi, da ljudi budu ljudi!