Mnogi od nas su dobri u startu, ali loši u finišu bilo čega u šta se upustimo. Čak štaviše, ljudi su skloni da odustanu nakon prvog znaka poraza. Dok osoba koja upornost načini svojim životnim motom, otkriva da će se poraz konačno ‘umoriti’ i odstupiti. Poraz se ne može nositi sa upornošću.


mnogi-od-nas-su-dobri-u-startu-ali-loi-u-finiu-bilo-ega-u-se-upustimo-ak-tavie-ljudi-su-skloni-da-odustanu-nakon-prvog-znaka-poraza-dok-osoba-koja
napoleon hilmnogiodnassudobristartualiloifiniubiločegataseupustimoČaktavieljudisklonidaodustanunakonprvogznakaporazadokosobakojaupornostnačinisvojimživotnimmotomotkrivaćeporazkonačno‘umoriti’odstupitiporaznemoženositiupornoćumnogi odod nasnas susu dobridobri uu startuali lošiloši uu finišufinišu bilobilo čegačega ušta sese upustimoČak štavišeljudi susu skloniskloni dada odustanuodustanu nakonnakon prvogprvog znakaznaka porazadok osobaosoba kojakoja upornostupornost načininačini svojimsvojim životnimživotnim motomotkriva dada ćeće sese porazporaz konačnokonačno ‘umoriti’‘umoriti’ ii odstupitiporaz sese nene možemože nositinositi sasa upornošćumnogi od nasod nas sunas su dobrisu dobri udobri u startuali loši uloši u finišuu finišu bilofinišu bilo čegabilo čega učega u štau šta sešta se upustimoljudi su sklonisu skloni daskloni da odustanuda odustanu nakonodustanu nakon prvognakon prvog znakaprvog znaka porazadok osoba kojaosoba koja upornostkoja upornost načiniupornost načini svojimnačini svojim životnimsvojim životnim motomotkriva da ćeda će seće se porazse poraz konačnoporaz konačno ‘umoriti’konačno ‘umoriti’ i‘umoriti’ i odstupitiporaz se nese ne možene može nositimože nositi sanositi sa upornošću

Samo su dva tipa ljudi na ovom svetu – dobri i loši. Dobri bolje spavaju, ali čini se da loši više uživaju u satima kad su budni.Nijedno zadovoljstvo nije samo po sebi loše, već su loši načini putem kojih ljudi dolaze do zadovoljstva, koja time postaju bolna, a ne sretna.Bez entuzijazma se ne može ni biti uverljiv. Entuzijazam je zarazan, i osoba koja ga ima pod svojom kontrolom, obično je dobrodošla u bilo kojoj grupi ljudi.Da bi čovek srećno poživeo, treba da zna šta valja, a šta ne valja da čini.A da bi to znao, potrebna mu je vera.Vera je saznanje šta je čovek i radi čega on živi na svetu. I takve vere bilo je i ima u svih razumnih ljudi.Kada ne bi postojali loši ljudi, ne bi postojali ni dobri advokati.Poraz je stanje uma; Niko nije poražen sve dok poraz ne bude prihvaćen kao stvarnost.