Mnogi od nas su dobri u startu, ali loši u finišu bilo čega u šta se upustimo. Čak štaviše, ljudi su skloni da odustanu nakon prvog znaka poraza. Dok osoba koja upornost načini svojim životnim motom, otkriva da će se poraz konačno ‘umoriti’ i odstupiti. Poraz se ne može nositi sa upornošću. - Činija Citata

Mnogi od nas su dobri u startu, ali loši u finišu bilo čega u šta se upustimo. Čak štaviše, ljudi su skloni da odustanu nakon prvog znaka poraza. Dok osoba koja upornost načini svojim životnim motom, otkriva da će se poraz konačno ‘umoriti’ i odstupiti. Poraz se ne može nositi sa upornošću.


mnogi-od-nas-su-dobri-u-startu-ali-loi-u-finiu-bilo-ega-u-se-upustimo-ak-tavie-ljudi-su-skloni-da-odustanu-nakon-prvog-znaka-poraza-dok-osoba-koja
napoleon hilmnogiodnassudobristartualiloifiniubiločegataseupustimoČaktavieljudisklonidaodustanunakonprvogznakaporazadokosobakojaupornostnačinisvojimživotnimmotomotkrivaćeporazkonačno‘umoriti’odstupitiporaznemoženositiupornoćumnogi odod nasnas susu dobridobri uu startuali lošiloši uu finišufinišu bilobilo čegačega ušta sese upustimoČak štavišeljudi susu skloniskloni dada odustanuodustanu nakonnakon prvogprvog znakaznaka porazadok osobaosoba kojakoja upornostupornost načininačini svojimsvojim životnimživotnim motomotkriva dada ćeće sese porazporaz konačnokonačno ‘umoriti’‘umoriti’ ii odstupitiporaz sese nene možemože nositinositi sasa upornošćumnogi od nasod nas sunas su dobrisu dobri udobri u startuali loši uloši u finišuu finišu bilofinišu bilo čegabilo čega učega u štau šta sešta se upustimoljudi su sklonisu skloni daskloni da odustanuda odustanu nakonodustanu nakon prvognakon prvog znakaprvog znaka porazadok osoba kojaosoba koja upornostkoja upornost načiniupornost načini svojimnačini svojim životnimsvojim životnim motomotkriva da ćeda će seće se porazse poraz konačnoporaz konačno ‘umoriti’konačno ‘umoriti’ i‘umoriti’ i odstupitiporaz se nese ne možene može nositimože nositi sanositi sa upornošću

Samo su dva tipa ljudi na ovom svetu – dobri i loši. Dobri bolje spavaju, ali čini se da loši više uživaju u satima kad su budni.Ima ljudi čiji je život trag u vodi. Nevidljivi su, nečujni, nestvarni, bez otisaka u peščanoj pustinji čovečnosti. Ne znamo odakle su među nas došli, a kad odu, zašto su i kuda otišli. Dok su bogovi zemljom greli, tako smo ih prepoznavali. Kad nas napustiše, od njihove moći ljudi naslediše jedino sposobnost da žive, ali ne da budu.Kada se dogode velika zla, obično pokušam da otkrijem šta dobro može iz njih da proizađe na našu utehu, pošto je Proviđenje zapravo tako postavilo poredak stvari da su većina zala načini da se proizvede neko dobro. Mi ne živimo u svetu kojim ne vladaju zakoni ni moć Više Sile. Naši napori su u Njegovim rukama, i on njima upravlja; On će doneti njihove rezultate, u Svom sopstvenom času.Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.Drskost i upornost su brat i sestra. Drski i uporni ljudi nikad se ne mogu popraviti u svojim manama i slabostima, jer oni, ne osetivši nikad rđave posledice svojih mana na sebi, i ne primećuju da ih imaju. I stoga treba od takvih ljudi bežati što dalje.Put od pojave do stvarnosti često je veoma težak i dugačak, a mnogi ljudi su veoma loši putnici. Moramo da im oprostimo kada se teturaju i udaraju nas, kao da udaraju u zid.