Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost. - Činija Citata

Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost.


mnogi-ljudi-ne-doputaju-sebi-ljubav-upravo-zbog-toga-to-time-stavljaju-mnoge-stvari-na-kocku-bilo-da-se-tiu-prolosti-ili-budunosti-u-tom-sluaju
paulo koeljomnogiljudinedoputajusebiljubavupravozbogtogatotimestavljajumnogestvarinakockubilodasetičuprolostiilibudućnostitomslučajupostojisamosadanjostmnogi ljudiljudi nene dopuštajudopuštaju sebisebi ljubavljubav upravoupravo zbogzbog togatoga štošto timetime stavljajustavljaju mnogemnoge stvaristvari nana kockubilo dada sese tičutiču prošlostiprošlosti iliili budućnostiu tomtom slučajupostoji samosamo sadašnjostmnogi ljudi neljudi ne dopuštajune dopuštaju sebidopuštaju sebi ljubavsebi ljubav upravoljubav upravo zbogupravo zbog togazbog toga štotoga što timešto time stavljajutime stavljaju mnogestavljaju mnoge stvarimnoge stvari nastvari na kockubilo da seda se tičuse tiču prošlostitiču prošlosti iliprošlosti ili budućnostiu tom slučajupostoji samo sadašnjost

Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti.U prošlosti je postojala opasnost da ljudi postanu robovi. Opasnost budućnosti jeste da ljudi ne postanu roboti. Istina je da se roboti ne bune.U fašizmu ne postoji borba za život, naprotiv, život se živi samo zbog borbe. Zbog toga, pacifizam je kolaboracija sa neprijateljem.Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao Ima ljudi koji se nečeg plaše ili stide, nešto žele da sakriju. I upravo zbog toga oni svojim pogledom stalno nastoje da privuku i zadrže tuđi pogled, u želji da ga vežu za svoje oči i da mu tako ne dopuste da ide dalje i da razgleda i ispituje.Da, mnogo te volim, kao što nikada nisam volela, i upravo zbog toga odlazim, jer ako ostanem san će se pretvoriti u stvarnost, želju da se poseduje, da se zaželi da tvoj život postane moj. Uostalom, sve ono što ljubav pretvara u ropstvo. Bolje je ovako: san.