Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. - Činija Citata

Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.


mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
franc kafkamladostsrećnajersposobnadavidilepotusvakokoimasposobnostlepotunemožeostarimladost jeje srećnajer jeje sposobnasposobna dada vidividi lepotusvako koko imaima sposobnostsposobnost dada vidividi lepotulepotu nene možemože dada ostarimladost je srećnajer je sposobnaje sposobna dasposobna da vidida vidi lepotua svako kosvako ko imako ima sposobnostima sposobnost dasposobnost da vidida vidi lepotuvidi lepotu nelepotu ne možene može damože da ostarijer je sposobna daje sposobna da vidisposobna da vidi lepotua svako ko imasvako ko ima sposobnostko ima sposobnost daima sposobnost da vidisposobnost da vidi lepotuda vidi lepotu nevidi lepotu ne moželepotu ne može dane može da ostarijer je sposobna da vidije sposobna da vidi lepotua svako ko ima sposobnostsvako ko ima sposobnost dako ima sposobnost da vidiima sposobnost da vidi lepotusposobnost da vidi lepotu neda vidi lepotu ne moževidi lepotu ne može dalepotu ne može da ostari

Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.Mladost je srećna jer može da vidi lepotu. Svako ko očuva sposobnost da vidi lepotu, nikada ne ostari.Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi.Prosečna devojka bi radije imala lepotu nego pamet, jer zna da prosečni muškarac bolje vidi nego što razmišlja.Mlad čovek misli da ima dosta vremena za sve, nažalost, kad ostari vidi da su mu procene bile pogrešne.Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta!