Mi žudimo za tim da u našoj zajedničkoj, tužnoj knjizi historije otvorimo novi odlomak – odlomak obostranog priznavanja, respekta, razumjevanja, prijateljstva. Nadamo se početku nove historije na Bliskom Istoku. Danas, ovdje pred Bijelom kućom u Washingtonu, počinje novo računanje vremena u odnosu između naroda, između roditelja, koji su umorni od rata, između naše djece koja neće upoznati rat. - Činija Citata

Mi žudimo za tim da u našoj zajedničkoj, tužnoj knjizi historije otvorimo novi odlomak – odlomak obostranog priznavanja, respekta, razumjevanja, prijateljstva. Nadamo se početku nove historije na Bliskom Istoku. Danas, ovdje pred Bijelom kućom u Washingtonu, počinje novo računanje vremena u odnosu između naroda, između roditelja, koji su umorni od rata, između naše djece koja neće upoznati rat.


mi-udimo-za-tim-da-u-naoj-zajednikoj-noj-knjizi-historije-otvorimo-novi-odlomak-odlomak-obostranog-priznavanja-respekta-razumjevanja-prijateljstva
yitzhak rabinmižudimozatimdanaojzajedničkojtužnojknjizihistorijeotvorimonoviodlomakobostranogpriznavanjarespektarazumjevanjaprijateljstvanadamosepočetkunovenabliskomistokudanasovdjepredbijelomkućomwashingtonupočinjenovoračunanjevremenaodnosuizmeđunarodaroditeljakojisuumorniodratanaedjecekojanećeupoznatiratmi žudimožudimo zaza timtim dada uu našojnašoj zajedničkojtužnoj knjiziknjizi historijehistorije otvorimootvorimo novinovi odlomakodlomak –– odlomakodlomak obostranogobostranog priznavanjanadamo sese početkupočetku novenove historijehistorije nana bliskombliskom istokuovdje predpred bijelombijelom kućomkućom uu washingtonupočinje novonovo računanjeračunanje vremenavremena uu odnosuodnosu izmeđuizmeđu narodaizmeđu roditeljakoji susu umorniumorni odod rataizmeđu našenaše djecedjece kojakoja nećeneće upoznatiupoznati ratmi žudimo zažudimo za timza tim datim da uda u našoju našoj zajedničkojtužnoj knjizi historijeknjizi historije otvorimohistorije otvorimo noviotvorimo novi odlomaknovi odlomak –odlomak – odlomak– odlomak obostranogodlomak obostranog priznavanjanadamo se početkuse početku novepočetku nove historijenove historije nahistorije na bliskomna bliskom istokuovdje pred bijelompred bijelom kućombijelom kućom ukućom u washingtonupočinje novo računanjenovo računanje vremenaračunanje vremena uvremena u odnosuu odnosu izmeđuodnosu između narodakoji su umornisu umorni odumorni od rataizmeđu naše djecenaše djece kojadjece koja nećekoja neće upoznatineće upoznati rat

Ne želim da u našoj vezi, između tebe i mene stoji tvoje salo…Svako hoće da živi, nadoknađujući izubljeno ili stičući novo, da živi svojim životom, na svoj način i na prostoru na kom se zatekne, pa makar taj prostor ne bio širi od podlanice zemlje, između dve vojske u prolazu.Na tim radnim akcijama vaspitavala se naša omladina u socijalističkom duhu, u duhu kolektivnog rada i života, u duhu brisanja granica između fizičkog i umnog rada, podižući fizički rad na stepen ljudskog dostojanstva.Preduzimljivi ljudi su oni koji jednostavno razumeju da je veoma mala razlika između prepreke i prilike, pa su u stanju da oboje okrenu u svoju korist.Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.