Mi možemo da se zalažemo za ljudske zakone, ali ne smemo da zanemarimo prirodne zakone.


mi-moemo-da-se-zalaemo-za-ljudske-zakone-ali-ne-smemo-da-zanemarimo-prirodne-zakone
Žil vernmimožemodasezalažemozaljudskezakonealinesmemozanemarimoprirodnezakonemi možemomožemo dada sese zalažemozalažemo zaza ljudskeljudske zakoneali nene smemosmemo dada zanemarimozanemarimo prirodneprirodne zakonemi možemo damožemo da seda se zalažemose zalažemo zazalažemo za ljudskeza ljudske zakoneali ne smemone smemo dasmemo da zanemarimoda zanemarimo prirodnezanemarimo prirodne zakonemi možemo da semožemo da se zalažemoda se zalažemo zase zalažemo za ljudskezalažemo za ljudske zakoneali ne smemo dane smemo da zanemarimosmemo da zanemarimo prirodneda zanemarimo prirodne zakonemi možemo da se zalažemomožemo da se zalažemo zada se zalažemo za ljudskese zalažemo za ljudske zakoneali ne smemo da zanemarimone smemo da zanemarimo prirodnesmemo da zanemarimo prirodne zakone

U svakom slučaju zakone formira vladajuća elita za vlastite interese. Demokratija proizvodi demokratske zakone, tirani proizvode autokratske zakone i tako dalje. Sa formiranjem zakona određuje se, šta je dobro za subjekte i šta služi njihovim interesima. Ko krši zakone, označavaju ga kao grešnika i kažnjavaju ga.” (Država)Oružje pobjeđuje ljudske zakone.Čuda, zapravo, ne krše zakone prirode.Priroda nikad ne krši svoje zakone.Ljudi bi se trebali boriti za zakone kao što se bore za zidove vlastitog grada.U najvažnijim stvarima ne možemo i ne smemo biti popustljivi.