Među vašim ljudima čovek se ceni onoliko koliko je čovek, a ne po onome što su od njega napravili odelo i titule.


meu-vaim-ljudima-ovek-se-ceni-onoliko-koliko-ovek-a-ne-po-onome-to-su-od-njega-napravili-odelo-i-titule
arčibald rajsmeđuvaimljudimačoveksecenionolikokolikočoveknepoonometosuodnjeganapraviliodelotitulemeđu vašimvašim ljudimaljudima čovekčovek sese ceniceni onolikoonoliko kolikokoliko jeje čovekne popo onomeonome štošto susu odod njeganjega napravilinapravili odeloodelo ii titulemeđu vašim ljudimavašim ljudima čovekljudima čovek sečovek se cenise ceni onolikoceni onoliko kolikoonoliko koliko jekoliko je čoveka ne pone po onomepo onome štoonome što sušto su odsu od njegaod njega napravilinjega napravili odelonapravili odelo iodelo i titulemeđu vašim ljudima čovekvašim ljudima čovek seljudima čovek se ceničovek se ceni onolikose ceni onoliko kolikoceni onoliko koliko jeonoliko koliko je čoveka ne po onomene po onome štopo onome što suonome što su odšto su od njegasu od njega napraviliod njega napravili odelonjega napravili odelo inapravili odelo i titulemeđu vašim ljudima čovek sevašim ljudima čovek se ceniljudima čovek se ceni onolikočovek se ceni onoliko kolikose ceni onoliko koliko jeceni onoliko koliko je čoveka ne po onome štone po onome što supo onome što su odonome što su od njegašto su od njega napravilisu od njega napravili odelood njega napravili odelo injega napravili odelo i titule

Više nam škode u životu rđavi jezici, nego rđava srca. Nikad jedan rđav čovek nije u stanju da učini ljudima onoliko zla koliko jedan zao jezik; jer ružne reči ostanu i kad se ogovarač zaboravi.Smešno je možda, bio sam čovek s onim od juče i hoću da budem čovek s ovim od danas, drukčijim, možda i suprotnim ali me to ne buni jer čovek je promena, a zlo je ako ne poslušamo savest kad se javi.U najvećem broju slučajeva, ljubomoran čovek, to je onaj koji veruje da je žena jača od njega, i da joj on nije dovoljan. Stoga je ljubomora samo jedan strah, a ljubomoran čovek kukavica.Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek.Svako od nas uvijek proživi što i svi prije nas, i ničiji udes nije pouka, ničija muka utjeha. Ni na što se čovjek ne navikava zato što su to mnogi doživjeli prije njega. Uvijek je bilo rata, otkako svijet postoji, a ljudima je uvijek nanovo teško. Uvijek se dešavalo da je čovjeka stizala nesreća, i nikad se niko ne utješi mišlju: nisam sam, i nisam prvi ni posljednji.Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.