Meni je jedino stalo do toga da volim svet, da ga ne prezirem, da ne mrzim ni svet, ni sebe, da na nj, na sebe i na sva bića mogu da gledam sa ljubavlju i sa divljenjem i sa strahopoštovanjem.


meni-jedino-stalo-do-toga-da-volim-svet-da-ga-ne-prezirem-da-ne-mrzim-svet-sebe-da-na-nj-na-sebe-i-na-sva-bia-mogu-da-gledam-ljubavlju-i
herman hesemenijedinostalodotogadavolimsvetganepreziremmrzimsebenanjsebesvabićamogugledamljubavljudivljenjemstrahopotovanjemmeni jeje jedinojedino stalostalo dodo togatoga dada volimvolim svetda gaga nene preziremda nene mrzimmrzim nini svetni sebeda nana njna sebesebe ii nana svasva bićabića mogumogu dada gledamgledam sasa ljubavljuljubavlju isa divljenjemdivljenjem isa strahopoštovanjemmeni je jedinoje jedino stalojedino stalo dostalo do togado toga datoga da volimda volim svetda ga nega ne preziremda ne mrzimne mrzim nimrzim ni svetda na njna sebe isebe i nai na svana sva bićasva bića mogubića mogu damogu da gledamda gledam sagledam sa ljubavljusa ljubavlju iljubavlju i sai sa divljenjemsa divljenjem idivljenjem i sai sa strahopoštovanjem

Postoje dve glavne motivacione sile: strah i ljubav. Kad se bojimo, udaljavamo se od života. Kad smo zaljubljeni, otvaramo se svemu onome što nam život donosi. Važno je da prvo naučimo voleti sebe. Ako ne znamo voleti sebe, ne mogu nas voleti ni drugi. Evolucija i sva nadanja u bolji svet polaze od toga da se ne smemo bojati udahnuti život punim plućima.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.Kad bi stariji imali volje i vremena da posvete malo pažnje djeci i omladini, vezali bi ih za sebe tvrdom ljubavlju i lakše bi ih usmjeravali: vjerovali bi im na ljubav i stavljali bi se pod zaštitu njihova povjerenja. Na žalost stariji nemaju ni volje ni vremena i ispuštaju šansu da lako utiču na mlade.Ne upoređujte sebe ni sa kim na svetu. Činite li to, onda vređate sebe.Računati na nesreću i zlu sudbinu čovjeka, nije u skladu ni sa građanskim, ni sa prirodnim pravom.Nikada sebe ne upoređujem sa drugima. Ja sebe upoređujem samo sa sobom. Ono što jesam sa onim što sam htela da budem. Mislim da je jedina mera uspeha koliko smo se približili ostvarenju svoga sna.