Mama osoba koja me u životu prati, odlučila se meni život ona je dati, za moju sreču svakome na.put stati, uvjek na pravi put slati, ovo iz srca je to shvati ...


mama-osoba-koja-me-u-ivotu-prati-odluila-se-meni-ivot-ona-dati-za-moju-sreu-svakome-naput-stati-uvjek-na-pravi-put-slati-ovo-iz-srca-to-shvati
mamaosobakojameživotupratiodlučilasemeniživotonadatizamojusrečusvakomenaputstatiuvjeknapraviputslatiovoizsrcatoshvatimama osobaosoba kojakoja meme uu životuživotu pratiodlučila sese menimeni životživot onaona jeje datiza mojumoju srečusreču svakomeuvjek nana pravipravi putput slatiovo iziz srcasrca jeshvatimama osoba kojaosoba koja mekoja me ume u životuu životu pratiodlučila se menise meni životmeni život onaživot ona jeona je datiza moju srečumoju sreču svakomeuvjek na pravina pravi putpravi put slatiovo iz srcaiz srca jeje to shvati

Nikad nisi toliko u problemima da se ne možeš izvući. Uz malo truda i čvrste volje sve se može rešiti. Srce će ti dati izbor, a razum pokazati pravi put.Ljubav ima svoj instinkt, te pronalazi svoj put do srca kao što insekt pronalazi put do cvijeta, sa voljom koju ništa ne može zabraniti ili odvratiti.Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar.Onaj koji se opredelio za život duha, treba da se kloni dve krajnosti. Jedna je život posvećen zadovoljstvima i uživanjima, što je nisko, neplemenito i nekorisno. Druga je život izložen mučenjima, što je ružno, nedostojno i nekorisno. Oslobođeni se udaljio od obe krajnosti zato što je otkrio pravi put koji vodi saznanju, velikoj mudrosti, uzvišenosti, unutarnjoj svetlosti i nirvani.Ne možeš pronaći pravi put ako su ulice asfaltirane..Ne možeš pronaći pravi put ako su ulice asfaltirane.