Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. - Činija Citata

Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje.


ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah
perikleljudisamoutolikopodnosehvaljenjedrugihukolikomisledaonotosučulimoguonisamiučinitiprekotogatokod njihizazivazavistodmahpotomneverovanjeljudi samosamo utolikoutoliko podnosepodnose hvaljenjehvaljenje drugihdrugih ukolikoukoliko mislemisle dada onoono štošto susu čuličuli mogumogu ii onioni samisami učinitišto jeje prekopreko togakod njih izazivaizaziva zavistzavist ii odmahodmah potompotom neverovanjeljudi samo utolikosamo utoliko podnoseutoliko podnose hvaljenjepodnose hvaljenje drugihhvaljenje drugih ukolikodrugih ukoliko misleukoliko misle damisle da onoda ono štoono što sušto su čulisu čuli mogučuli mogu imogu i onii oni samioni sami učinitia što ješto je prekoje preko togakod njih izaziva zavistizaziva zavist izavist i odmahi odmah potomodmah potom neverovanje

Ljudi su mnogo moralniji nego što misle, a daleko nemoralniji nego što to mogu zamisliti.Ljudi su mnogo moralniji nego to misle, a daleko nemoralniji nego što to mogu zamisliti.Pronalasci stare i na njih se nadovezuju novi, i kako su to dela stvaralačkog duha smrtnih ljudi, i oni su sami smrtni.Zašto su obični ljudi tako društveni i prilagodljivi? Zato što lakše podnose druge nego sami sebe.Nemoj svoj duševni mir narušavati tako što ćeš razmišljati o nedostacima drugih. Ako te neko povredi, pređi preko toga. I budi kao ruža koja daje miris svima, a ne samo dobrima, ili drvo koje daje hlad i onome koji želi da ga saseče..Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu učiniti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to učinim.