Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje.


ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah
perikleljudisamoutolikopodnosehvaljenjedrugihukolikomisledaonotosučulimoguonisamiučinitiprekotogatokod njihizazivazavistodmahpotomneverovanjeljudi samosamo utolikoutoliko podnosepodnose hvaljenjehvaljenje drugihdrugih ukolikoukoliko mislemisle dada onoono štošto susu čuličuli mogumogu ii onioni samisami učinitišto jeje prekopreko togakod njih izazivaizaziva zavistzavist ii odmahodmah potompotom neverovanjeljudi samo utolikosamo utoliko podnoseutoliko podnose hvaljenjepodnose hvaljenje drugihhvaljenje drugih ukolikodrugih ukoliko misleukoliko misle damisle da onoda ono štoono što sušto su čulisu čuli mogučuli mogu imogu i onii oni samioni sami učinitia što ješto je prekoje preko togakod njih izaziva zavistizaziva zavist izavist i odmahi odmah potomodmah potom neverovanje

Ljudi su mnogo moralniji nego što misle, a daleko nemoralniji nego što to mogu zamisliti.Ne treba od drugih zahtevati ono što bismo i sami uskratili.Malo je onih koji umeju da podnose sopstvene mane kod drugih ljudi.Ako želite da budete bolji od drugih ljudi, ne smete raditi ono što oni rade i ne možete živeti onako kako oni žive.Sve ono što te nervira kod drugih može te odvesti do boljeg razumijevanja samoga sebe.Nemoj svoj duševni mir narušavati tako što ćeš razmišljati o nedostacima drugih. Ako te neko povredi, pređi preko toga. I budi kao ruža koja daje miris svima, a ne samo dobrima, ili drvo koje daje hlad i onome koji želi da ga saseče..