Ljudi putuju pa se dive visovima planina, divovskim talasima mora, dugim tokovima rijeka, širokim prostranstvu okeana, i kružnom pokretu zvijezda; a pored sebe prolaze i – ne čude se ničem.


ljudi-putuju-pa-se-dive-visovima-planina-divovskim-talasima-mora-dugim-tokovima-rijeka-irokim-prostranstvu-okeana-i-krunom-pokretu-zvijezda-a-pored
aurelije augustinljudiputujupasedivevisovimaplaninadivovskimtalasimamoradugimtokovimarijekairokimprostranstvuokeanakružnompokretuzvijezdaporedsebeprolazenečudeničemljudi putujuputuju papa sese divedive visovimavisovima planinadivovskim talasimatalasima moradugim tokovimatokovima rijekaširokim prostranstvuprostranstvu okeanai kružnomkružnom pokretupokretu zvijezdapored sebesebe prolazeprolaze i– nene čudečude sese ničemljudi putuju paputuju pa sepa se divese dive visovimadive visovima planinadivovskim talasima moradugim tokovima rijekaširokim prostranstvu okeanai kružnom pokretukružnom pokretu zvijezdaa pored sebepored sebe prolazesebe prolaze iprolaze i –i – ne– ne čudene čude sečude se ničem

Ljudi te pažljivo slušaju, al' samo svoj glas čuju. Zato im što manje kaži. Ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a mnogo im se nudi. Ljudi su čudne biljke. Kad rastu u sebe siđu. Sretnu se. Pa se raziđu. Ili se mimoiđu.Ljubavnici ne smeju da se razilaze, a da se jedno drugom ne dive, a da oboje nisu podjednako i pobeđeni i pobednici.Ne smete izgubiti nadu u čovečnost. Čovečnost je poput okeana; ukoliko nekoliko kapljica okeana postane prljavo, to ne znači i da je okean prljav.Konačno, ne dive se svi istim stvarima i ne vole ih. (Svako ima svoje mišljenje i svoj ukus).Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da nekog ne poseče, a ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Plašljiv čovek ne može da bude srećan. Ljudi ga ne trpe, žene ga ne vole, a i on sam sebe prezire.