Ljudi preziru sve one koji ne uspiju, a mrze one koji se uspnu iznad njih. Navikni se na prezir ako želis mir, ili na mržnju ako pristaneš na borbu.


ljudi-preziru-sve-one-koji-ne-uspiju-a-mrze-one-koji-se-uspnu-iznad-njih-navikni-se-na-prezir-ako-elis-mir-ili-na-mrnju-ako-pristane-na-borbu
meša selimovićljudiprezirusveonekojineuspijumrzeseuspnuiznadnjihnavikninaprezirakoželismirilimržnjupristaneborbuljudi prezirupreziru svesve oneone kojikoji nene uspijumrze oneone kojikoji sese uspnuuspnu iznadiznad njihnavikni sese nana prezirprezir akoako želisželis mirili nana mržnjumržnju akoako pristanešpristaneš nana borbuljudi preziru svepreziru sve onesve one kojione koji nekoji ne uspijua mrze onemrze one kojione koji sekoji se uspnuse uspnu iznaduspnu iznad njihnavikni se nase na prezirna prezir akoprezir ako želisako želis mirili na mržnjuna mržnju akomržnju ako pristanešako pristaneš napristaneš na borbuljudi preziru sve onepreziru sve one kojisve one koji neone koji ne uspijua mrze one kojimrze one koji seone koji se uspnukoji se uspnu iznadse uspnu iznad njihnavikni se na prezirse na prezir akona prezir ako želisprezir ako želis mirili na mržnju akona mržnju ako pristanešmržnju ako pristaneš naako pristaneš na borbuljudi preziru sve one kojipreziru sve one koji nesve one koji ne uspijua mrze one koji semrze one koji se uspnuone koji se uspnu iznadkoji se uspnu iznad njihnavikni se na prezir akose na prezir ako želisna prezir ako želis mirili na mržnju ako pristanešna mržnju ako pristaneš namržnju ako pristaneš na borbu

Vidim na stotine ljudi dnevno koji su sasvim odustali. Na sve strane vidim one koji ne žude ni za čim, osim hranom, krovom i odećom, usresredjeni samo na to, bez snova. Oni ne osećaju užas što ne vole ili što nisu voljeni.Vidim na stotine ljudi dnevno koji su sasvim odustali. Na sve strane vidim one koji ne žude ni za čim, osim hranom, krovom, i odećom, usresredjeni samo na to, bez snova. Oni ne osećaju užas što ne vole ili što nisu voljeni.Devojke se dele na domaćice i one koje su romantične. Domaćice kada vide prašinu na stolu one je odmah obrišu, a romantične nacrtaju srce!Spremniji smo da volimo one koji nas mrze nego one koji nas vole više nego što želimo.Razumni idu sve nabolje, a nerazumni ili ostaju kako su bili, ili (što je verovatnije), ako se ne poboljšaju, a oni idu sve na gore.Ako sebi pravite granice u svemu što radite, fizički ili na bilo koji drugi način, one će ući u svaku poru vašeg rada i života. Granice ne postoje. Postoje samo stepenici, na kojima se ne smete zadržavati, nego morate ići dalje.