Ljudi male pameti rijetko se boje da ne budu dosadni.


ljudi-male-pameti-rijetko-se-boje-da-ne-budu-dosadni
ivo andrićljudimalepametirijetkosebojedanebududosadniljudi malemale pametipameti rijetkorijetko sese bojeboje dada nene budubudu dosadniljudi male pametimale pameti rijetkopameti rijetko serijetko se bojese boje daboje da neda ne budune budu dosadniljudi male pameti rijetkomale pameti rijetko sepameti rijetko se bojerijetko se boje dase boje da neboje da ne bududa ne budu dosadniljudi male pameti rijetko semale pameti rijetko se bojepameti rijetko se boje darijetko se boje da nese boje da ne buduboje da ne budu dosadni

Ljudi se ustvari boje, zato su surovi.Ukoliko pogledamo opšte prihvaćenu definiciju hrabrosti kao osobinu koja ne poznaje strah, onda ja nikada nisam video hrabrog čoveka. Svi ljudi se boje. Što su pametniji, sve se više boje.Ne vidim sebe kao filozofa. Oni su jezivo dosadni.Ljudi te pažljivo slušaju, al' samo svoj glas čuju. Zato im što manje kaži. Ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a mnogo im se nudi. Ljudi su čudne biljke. Kad rastu u sebe siđu. Sretnu se. Pa se raziđu. Ili se mimoiđu.Ljubav rijetko kad umire od nagle smrti.Bogatstvo mijenja karakter, ali rijetko kad na bolje.