Ljudi koji sami ne rade i ne preduzimaju ništa u životu lako gube strpljenje i padaju u pogreške kad sude o tuđem radu.


ljudi-koji-sami-ne-rade-i-ne-preduzimaju-u-ivotu-lako-gube-strpljenje-i-padaju-u-pogreke-kad-sude-o-em-radu
ivo andricljudikojisamineradepreduzimajunitaživotulakogubestrpljenjepadajupogrekekadsudetuđemraduljudi kojikoji samisami nene raderade ii nene preduzimajupreduzimaju ništaništa uu životuživotu lakolako gubegube strpljenjestrpljenje ii padajupadaju uu pogreškepogreške kadkad sudesude oo tuđemtuđem raduljudi koji samikoji sami nesami ne radene rade irade i nei ne preduzimajune preduzimaju ništapreduzimaju ništa uništa u životuu životu lakoživotu lako gubelako gube strpljenjegube strpljenje istrpljenje i padajui padaju upadaju u pogreškeu pogreške kadpogreške kad sudekad sude osude o tuđemo tuđem raduljudi koji sami nekoji sami ne radesami ne rade ine rade i nerade i ne preduzimajui ne preduzimaju ništane preduzimaju ništa upreduzimaju ništa u životuništa u životu lakou životu lako gubeživotu lako gube strpljenjelako gube strpljenje igube strpljenje i padajustrpljenje i padaju ui padaju u pogreškepadaju u pogreške kadu pogreške kad sudepogreške kad sude okad sude o tuđemsude o tuđem raduljudi koji sami ne radekoji sami ne rade isami ne rade i nene rade i ne preduzimajurade i ne preduzimaju ništai ne preduzimaju ništa une preduzimaju ništa u životupreduzimaju ništa u životu lakoništa u životu lako gubeu životu lako gube strpljenježivotu lako gube strpljenje ilako gube strpljenje i padajugube strpljenje i padaju ustrpljenje i padaju u pogreškei padaju u pogreške kadpadaju u pogreške kad sudeu pogreške kad sude opogreške kad sude o tuđemkad sude o tuđem radu

Svet je opasno mesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju.Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle.Dovoljno je da ljudi znaju da su se izbori održali. Ljudi koji glasaju ne odlučuju ništa. Ljudi koji broje glasove odlučuju o svemu.Ljudi koji ne mogu učestvovati u tuđem bolu, još manje mogu učestvovati u tuđoj radosti.Ljudi te pažljivo slušaju, al' samo svoj glas čuju. Zato im što manje kaži. Ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a mnogo im se nudi. Ljudi su čudne biljke. Kad rastu u sebe siđu. Sretnu se. Pa se raziđu. Ili se mimoiđu.Dobar cilj rukovodstva je da se pomogne onima koji rade loše da rade dobro, i da se pomogne onima koji rade dobro da rade još bolje.