Ljudi koji sami ne rade i ne preduzimaju ništa u životu lako gube strpljenje i padaju u pogreške kad sude o tuđem radu.


ljudi-koji-sami-ne-rade-i-ne-preduzimaju-u-ivotu-lako-gube-strpljenje-i-padaju-u-pogreke-kad-sude-o-em-radu
ivo andricljudikojisamineradepreduzimajunitaživotulakogubestrpljenjepadajupogrekekadsudetuđemraduljudi kojikoji samisami nene raderade ii nene preduzimajupreduzimaju ništaništa uu životuživotu lakolako gubegube strpljenjestrpljenje ii padajupadaju uu pogreškepogreške kadkad sudesude oo tuđemtuđem raduljudi koji samikoji sami nesami ne radene rade irade i nei ne preduzimajune preduzimaju ništapreduzimaju ništa uništa u životuu životu lakoživotu lako gubelako gube strpljenjegube strpljenje istrpljenje i padajui padaju upadaju u pogreškeu pogreške kadpogreške kad sudekad sude osude o tuđemo tuđem raduljudi koji sami nekoji sami ne radesami ne rade ine rade i nerade i ne preduzimajui ne preduzimaju ništane preduzimaju ništa upreduzimaju ništa u životuništa u životu lakou životu lako gubeživotu lako gube strpljenjelako gube strpljenje igube strpljenje i padajustrpljenje i padaju ui padaju u pogreškepadaju u pogreške kadu pogreške kad sudepogreške kad sude okad sude o tuđemsude o tuđem raduljudi koji sami ne radekoji sami ne rade isami ne rade i nene rade i ne preduzimajurade i ne preduzimaju ništai ne preduzimaju ništa une preduzimaju ništa u životupreduzimaju ništa u životu lakoništa u životu lako gubeu životu lako gube strpljenježivotu lako gube strpljenje ilako gube strpljenje i padajugube strpljenje i padaju ustrpljenje i padaju u pogreškei padaju u pogreške kadpadaju u pogreške kad sudeu pogreške kad sude opogreške kad sude o tuđemkad sude o tuđem radu

O tri predmeta ne žuri da govoriš: o Bogu – dok ne utvrdiš veru u Njega, o tuđem grehu – dok se ne setiš svoga, i o sutrašnjem danu – dok ne svane!Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Ne može se voleti ono što se ne poznaje. Bilo da je reč o čoveku ili o narodu. Budite sigurni da svi oni koji svoj narod prestaju da razumeju i gube vezu sa njim, odmah i u istoj meri gube i veru očeva, postaju ili ateisti ili ravnodušni ljudi.Ljudi koji ne mogu učestvovati u tuđem bolu, još manje mogu učestvovati u tuđoj radosti.Dovoljno je da ljudi znaju da su se izbori održali. Ljudi koji glasaju ne odlučuju ništa. Ljudi koji broje glasove odlučuju o svemu.Istinito ili lažno, ono što se priča o ljudima ima četo toliko značaja u njihovu životu, i naročito u njihovoj sudbini, kao i ono što oni rade.