Ljubim dobre, ljubim lake, neke prave a neke ne i sve su vile ma sve su kraljice i sve su nevazne na spram nje.


ljubim-dobre-ljubim-lake-neke-prave-a-neke-ne-i-sve-su-vile-sve-su-kraljice-i-sve-su-nevazne-na-spram-nje
Đorđe balaševićljubimdobreljubimlakenekepravenesvesuvilekraljicenevaznenaspramnjeljubim dobreljubim lakeneke praveneke nene ii svesve susu vilevile mama svesve susu kraljicekraljice ii svesve susu nevaznenevazne nana spramspram njeprave a nekea neke neneke ne ine i svei sve susve su vilesu vile mavile ma svema sve susve su kraljicesu kraljice ikraljice i svei sve susve su nevaznesu nevazne nanevazne na spramna spram njeneke prave a nekeprave a neke nea neke ne ineke ne i svene i sve sui sve su vilesve su vile masu vile ma svevile ma sve suma sve su kraljicesve su kraljice isu kraljice i svekraljice i sve sui sve su nevaznesve su nevazne nasu nevazne na spramnevazne na spram njeneke prave a neke neprave a neke ne ia neke ne i sveneke ne i sve sune i sve su vilei sve su vile masve su vile ma svesu vile ma sve suvile ma sve su kraljicema sve su kraljice isve su kraljice i svesu kraljice i sve sukraljice i sve su nevaznei sve su nevazne nasve su nevazne na spramsu nevazne na spram nje

Ljubav je najčešće jedno veliko maštanje, jer smo izmislili sve vrline kod žene koju volimo, i uobrazili da su sve sreće mogućne, i zaključili da su sve prepone sitne i neznatne.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Retko odlazim kući, a pišem još ređe, a slike postaju sve bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne, al' tako to krene, pa nekad naručim piće, pa stignem u svatove njene, sve prave ljubavi su tužne.Retko odlazim kući, a pišem još ređe, a slike postaju sve bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne, al’ tako to krene, pa nekad naručim piće, pa stignem u svatove njene, sve prave ljubavi su tužne.Knjige su neke odvele do učenja, a neke do ludila.Sve su zmije otrovne, samo se neke prave da nisu.