Ljubav je posebna reč, i koristim je samo kada to mislim. Ako previše izgovarate tu reč, pojeftinićete je.


ljubav-posebna-re-i-koristim-samo-kada-to-mislim-ako-previe-izgovarate-re-pojeftiniete
rej Čarlsljubavposebnarečkoristimsamokadatomislimakoprevieizgovaratepojeftinićeteljubav jeje posebnaposebna reči koristimkoristim jeje samosamo kadaako previšepreviše izgovarateizgovarate tutu rečpojeftinićete jeljubav je posebnaje posebna reči koristim jekoristim je samoje samo kadakada to mislimako previše izgovaratepreviše izgovarate tuizgovarate tu rečljubav je posebna reči koristim je samokoristim je samo kadasamo kada to mislimako previše izgovarate tupreviše izgovarate tu reči koristim je samo kadaje samo kada to mislimako previše izgovarate tu reč

Dosada je jedna jedina reč, kratka reč, koja ima samo šest slova, ali njen doživljaj je cela knjiga koju čovek za života ne bi mogao prelistati, pa ni na brzinu.Ljubav! Ta reč mi zvuči tako čudesno, da mislim, sve što izvire iz ljubavi mora biti isto tako čudesno.Skroman čovek je srećan i kada mu kažete samo lepu reč, a neskroman nije da mu poklonite ceo svet…Jedna reč oslobađa nas svih bolova i težine života: to je ljubav.Ljubav, reč od 5 slova, 2 samoglasnika, 3 suglasnika i 2 idiota!Moguće je ne imenovati Boga, ne izgovoriti tu reč, ali je nemogućno ne priznavati ga. Ničega nema ako njega nema.