Ljubav nikad ne umire prirodnom smrću. Umire jer joj ne znamo obnoviti izvor. Umire od sljepoće, pogrešaka, izdaje. Umire od bolesti i rana, umire zbog dosade, gubitka svježine i sjaja.


ljubav-nikad-ne-umire-prirodnom-smru-umire-jer-joj-ne-znamo-obnoviti-izvor-umire-od-sljepoe-pogreaka-izdaje-umire-od-bolesti-i-rana-umire-zbog-dosade
anais ninljubavnikadneumireprirodnomsmrćuumirejerjojznamoobnovitiizvorodsljepoćepogreakaizdajebolestiranazbogdosadegubitkasvježinesjajaljubav nikadnikad nene umireumire prirodnomprirodnom smrćuumire jerjer jojjoj nene znamoznamo obnovitiobnoviti izvorumire odod sljepoćeumire odod bolestibolesti ii ranaumire zbogzbog dosadegubitka svježinesvježine ii sjajaljubav nikad nenikad ne umirene umire prirodnomumire prirodnom smrćuumire jer jojjer joj nejoj ne znamone znamo obnovitiznamo obnoviti izvorumire od sljepoćeumire od bolestiod bolesti ibolesti i ranaumire zbog dosadegubitka svježine isvježine i sjaja

Retko se umire od gladi. Mnogo češće se boluje i umire od toga što se suviše slatko jede i ne radi.Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno.Ljubav rijetko kad umire od nagle smrti.Ljubav je jača od smrti i od straha pred smrću.Onome ko umire od gladi ne treba nauka, već hrana.Posalji to jedno Cao jebem mu mater, pa ne umire se od toga! -.-