Ljubav je jača od smrti i od straha pred smrću.


ljubav-jaa-od-smrti-i-od-straha-pred-smru
ivan turgenjevljubavjačaodsmrtistrahapredsmrćuljubav jeje jačajača odod smrtismrti ii odod strahastraha predpred smrćuljubav je jačaje jača odjača od smrtiod smrti ismrti i odi od strahaod straha predstraha pred smrćuljubav je jača odje jača od smrtijača od smrti iod smrti i odsmrti i od strahai od straha predod straha pred smrćuljubav je jača od smrtije jača od smrti ijača od smrti i odod smrti i od strahasmrti i od straha predi od straha pred smrću

Ljubav je, a ne razum, ta koja je jača od smrti.Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.Ima ljudi koji su hrabriji pred smrću, nego pred životom.Bog je čudesnа i strаšnа reč, nаstаlа od strаhа pred smrću.Ljubav je ipak jača od svega.