Lako je naučiti životinju, lako je naučiti prostaka, ali teško je naučiti onoga ko je nenaučen postao učitelj drugima. - Činija Citata

Lako je naučiti životinju, lako je naučiti prostaka, ali teško je naučiti onoga ko je nenaučen postao učitelj drugima.


lako-nauiti-ivotinju-lako-nauiti-prostaka-ali-teko-nauiti-onoga-ko-nenau-postao-uitelj-drugima
nikolaj velimirovićlakonaučitiživotinjulakoprostakaalitekoonogakonenaučenpostaoučiteljdrugimalako jeje naučitinaučiti životinjulako jeje naučitinaučiti prostakaali teškoteško jeje naučitinaučiti onogaonoga koko jeje nenaučennenaučen postaopostao učiteljučitelj drugimalako je naučitije naučiti životinjulako je naučitije naučiti prostakaali teško jeteško je naučitije naučiti onoganaučiti onoga koonoga ko jeko je nenaučenje nenaučen postaonenaučen postao učiteljpostao učitelj drugimalako je naučiti životinjulako je naučiti prostakaali teško je naučititeško je naučiti onogaje naučiti onoga konaučiti onoga ko jeonoga ko je nenaučenko je nenaučen postaoje nenaučen postao učiteljnenaučen postao učitelj drugimaali teško je naučiti onogateško je naučiti onoga koje naučiti onoga ko jenaučiti onoga ko je nenaučenonoga ko je nenaučen postaoko je nenaučen postao učiteljje nenaučen postao učitelj drugima

Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora.Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa.Brzo zaboravi moliti onaj koji je to u nuždi morao naučiti!Život je tako kratak, a zanat tako opširan za naučiti.Ljubav je umeće; dobro naučiti ovo umeće najvažnija je stvar na svetu.Nemoguće je naučiti nešto, što se misli, da se već zna.